Justis- og beredskapsdepartementets historie

I 2014 var det 200 år siden departementene for justis- og politisaker ble opprettet. Her finner du en kortfattet historie om opprinnelsen og senere endringer.

2. og 3. Departement 

Det første justisdepartementet ble opprettet med navnet 3. Departement. Dette skjedde 2. mars 1814. Senere samme år, den 30. november, skiftet departementet navn til 2. Departement. Ansvarsområdene var det som angikk lovenes overholdelse, oppsyn med rettspleien, ansøkninger om benådninger, spørsmål om oppreisning og andre juridiske saker som etter at Høyesterett var hørt, berodde på kongens avgjørelse.

Samtidig med navneendringen 30. november 1814, ble det opprettet et nytt 3. Departement. Det hadde ansvar for politisaker, herunder hørte politiet i alminnelighet, skyss-, vei- og postvesen, fengsler og straffeanstalter, medisinalvesenet med videre.

Justissaker og politisaker ble altså fordelt på to departementer. De to departementene ble vekselsvis ledet av ministerne Matthias Otto Leth Sommerhielm og Christian Adolph Diriks.
 

Norges justisministre

Tre av våre tidligste justisministre: Mathias Sommerhielm, Christian Krohg og Poul Christian Holst.
Tre av våre tidligste justisministre: Mathias Sommerhielm, Christian Krohg og Poul Christian Holst.

Siden 1814 har over 80 ulike personer hatt stillingen som justisminister i Norge. Noen har vært justisminister flere ganger, mens andre såvidt har vært innom posten før de forlot den. 

Hvem var disse personene, når var de justisministre og hvilke saker var de opptatt av?

I en serie portretter kan du lese om Norges justisministre fra 1814 til i dag.

Justis- og politidepartementet

2. og 3. Departement ble senere slått sammen til ett departement, Justis- og politidepartementet. Dette skjedde med virkning fra 1. januar 1818. Bakgrunnen for sammenslåingen var en kongelig kunngjøring av 17. november 1818, der antallet departementer ble redusert fra syv til fem. Det skjedde ved at 2. og 3. Departement (justissaker og politisaker) ble slått sammen, og 4. Departements saker (innenrikssaker m.m.) i det vesentlige ble lagt til 5. Departement (finansvesenet m.m.).

Den første leder av Justis- og politidepartementet var Christian Adolph Diriks, som var statsråd helt til han ble avløst av Poul Christian Holst i 1825.

To bygg som huset Justisdepartementet i perioden 1883–2011: I forgrunnen en del av arkitekt Grosch' Empirekvartal i Grubbegata, der departementet holdt til fra 1883 til 1958. Bakenfor reiser Høyblokka i Regjeringskvartalet seg. I dette bygget var JD fram til terrorangrepene 22. juli 2011.
To bygg som huset Justisdepartementet i perioden 1883–2011: I forgrunnen en del av arkitekt Grosch' Empirekvartal i Grubbegata, der departementet holdt til fra 1883 til 1958. Bakenfor reiser Høyblokka i Regjeringskvartalet seg. I dette bygget var JD fra 1958 til terrorangrepene 22. juli 2011. Bildet er tatt sent i 1958. (Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo)

Justis- og beredskapsdepartementet 

Departementet beholdt navnet helt til 31. desember 2011. Fra 1. januar 2012 heter departementet Justis- og beredskapsdepartementet.

Denne endringen kom som en direkte konsekvens av terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, og er et uttrykk for at regjeringen Stoltenberg II ønsket å styrke og tydeliggjøre departementets rolle som samordningsdepartement for samfunnssikkerhet og beredskap.

Les mer om departementets historie

Festskrift om departementets historie

200-årsjubileet for departementet ble blant annet markert med festskriftet "For rettssikkerhet og trygghet i 200 år". I festskriftet kaster ulike forfattere lys over viktige begivenheter i departementets historie.