Junioreksperter til FN og internasjonale organisasjoner

Norge finansierer i dag ca 80-90 stillinger som junioreksperter (Junior Professional Officer - JPO) og 8 stillinger som Special Assistants to Resident Coordinator (SARC) til FN og andre internasjonale organisasjoner.

Antall nyrekrutteringer i året varierer fra 15-30. UD har finansiert et høyt antall stillinger fra 2013 (ca 50). Med unntak av noen enkeltstillinger, vil neste runde ledige stillinger bli annonsert september/oktober 2015 med oppstart fra 2016. I denne runden vil det bli ca 6-8 stillinger utlyst.

Juniorekspertene/SARCene bistår de internasjonale organisasjonene med å bygge opp erfaring innenfor utviklingssamarbeid, bidrar med internasjonal kompetanse i norske miljøer gjennom sin innsikt i organisasjonenes virksomhet og utgjør en ressursbase for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN. Utenriksdepartementet (UD) bistår den enkelte organisasjon i rekrutteringen av junioreksperter/SARCer, men intervjuer og ansettelse foretas imidlertid av organisasjonen selv. Det er den enkelte organisasjon som er arbeidsgiver og som administrerer juniorekspertene/SARCene etter ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må være norske statsborgere
 • Utdanning på høyere nivå (minimum masterutdanning/tilsvarende) og to års relevant arbeidserfaring (fem år for SARC).
 • Interesse for bistandsspørsmål og erfaring fra områder relatert til organisasjonens virksomhet er ønskelig.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Meget gode engelskkunnskaper.
 • Arbeidskjennskap til et annet FN-språk tillegges vekt (spansk, fransk, russisk, kinesisk, arabisk).
 • Sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter.
 • Internasjonal erfaring og tilpasningsdyktighet.

Ansettelsesvilkår

 • Tiltredelse: Så snart som praktisk mulig i samråd med den enkelte organisasjon.
 • Det ansettes på organisasjonens egne betingelser.
 • Avlønning i henhold til FNs lønnsregulativ på P2-nivå trinn 1 (eller tilsvarende) pluss diverse tillegg som justeres i forhold til kostnadsnivået på tjenestested. Ansatte i FN-systemet er fritatt for skatt.
 • Tjenestetiden er ett år med mulighet til forlengelse inntil tre år på visse betingelser. I noen tilfeller kan et fjerde år diskuteres.
 • Reise- og flytteutgifter dekkes for den engasjerte og medfølgende ektefelle, registrert samboer/partner og barn. Minst to års registrert samboerskap må kunne dokumenteres.
 • Ferie tilstås med 30 dager pr. år.
 • Junioreksperten må selv finne og bekoste bolig.
 • Junioreksperten blir tilknyttet FNs ordninger for syketrygd og ulykkesforsikringer.

Søknadsprosedyre

Se oversikt over ledige juniorekspertstillinger i UDs jobbportal. 

Spørsmål vedrørende juniorekspertordningen kan rettes til seniorrådgiver Ragnhild Øverjordet, telefon 23 95 01 79 og rådgiver Erlend Wilhelmsen, telefon 23 95 16 47.