Historisk arkiv

Stipend for praktikanter i FN-systemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norec har et begrenset budsjett til stipend til praktikanter i FN og andre internasjonale organisasjoner som samarbeider med FN. Stipendet er ment å dekke noen av utgiftene forbundet med reise og opphold i forbindelse med praktikantordninger i FN-systemet.

Krav for å søke stipend fra Norec er:

  • at du har fått tilbud om praktikantplass i en FN-organisasjon utenfor Norge eller i en organisasjon som FN samarbeider med
  • at praksisen er ulønnet og varer i minst to måneder. Dette må dokumenteres fra vedkommende FN-organisasjon
  • at du er norsk statsborger og under 32 år (kopi av pass skal vedlegges søknad)
  • at praktikantoppholdet ikke finner sted i land eller område med gjeldende reiseråd
  • tilbud om stipend gjelder ikke hjemmekontor og andre typer avstandsopphold hvor fysisk tilstedeværelse i et av organisasjonens tjenestesteder ikke finner sted

Tilbudet om stipend gjelder ikke for praktikantopphold som allerede er avsluttet. Søkeren må enten ha påbegynt praktikantoppholdet eller at det er nært forestående.

Stipendet kan bare utdeles en gang til hver person, og er begrenset oppad til 50.000 kroner basert på kostnadsnivå ved tjenestestedet, oppholdets varighet og forventede reelle utgifter. Søker skal vedlegge et budsjett over antatte utgifter i praktikantperioden. Følgende utgifter kan søkes dekket: reiseutgifter til tjenestested, boligutgifter, matutgifter, forsikring, månedskort ved offentlig kommunikasjon, vaksinasjon og andre nødvendige utgifter knyttet til tjenesten. 

Søknaden (skriv litt om din bakgrunn, motivasjon og fremtidsplaner) med vedlagt budsjett, bekreftelse fra organisasjonen og kopi av pass sendes pr e-post til: fn_stillinger@norec.no.

Personer som får innvilget stipend, må etter hjemkomsten levere en kort rapport til Norec om oppholdet. Denne rapporten skal være ca. to sider og inneholde en oppsummering av arbeidsoppgaver og erfaringer. Det må vedlegges en bekreftelse på oppholdet fra vedkommende organisasjon. Norec kan ikke bistå med å skaffe praktikantplass

Har du spørsmål vedrørende praktikanter til FN-systemet, kan disse rettes til Norec, fn_stillinger@norec.no.