Junioreksperter til FN og internasjonale organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Har du lyst på en spennende stilling i FN-systemet?

Norge finansierer i dag ca. 40 stillinger som junioreksperter (Junior Professional Officer - JPO). Juniorekspertene/SARCene (Special Assistant to Resident Coordinator) og SDP (Sustainable Development Programme Officer) bistår de internasjonale organisasjonene med å bygge opp erfaring innenfor utviklingssamarbeid, bidrar med internasjonal kompetanse i norske miljøer gjennom sin innsikt i organisasjonenes virksomhet og utgjør en ressursbase for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN.

Søknadsprosedyre

Det er Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) som har koordineringsansvar for rekruttering av norskfinansierte junioreksperter og UNVer. De kan kontaktes via fn_stillinger@norec.no. Stillingene utlyses på Norecs nettsider. 

Intervjuer og ansettelse foretas av organisasjonen selv. Det er den enkelte organisasjon som er arbeidsgiver og som administrerer juniorekspertene/SARCene/SDPene etter ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må være norske statsborgere
 • Utdanning på høyere nivå (minimum masterutdanning/tilsvarende) og to års relevant arbeidserfaring (fem år for SARC/SDP).
 • Interesse for bistandsspørsmål og erfaring fra områder relatert til organisasjonens virksomhet er ønskelig.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Meget gode engelskkunnskaper.
 • Arbeidskjennskap til et annet FN-språk tillegges vekt (spansk, fransk, russisk, kinesisk, arabisk).
 • Sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter.
 • Internasjonal erfaring og tilpasningsdyktighet.

Ansettelsesvilkår

 • Tiltredelse: Så snart som praktisk mulig i samråd med den enkelte organisasjon.
 • Det ansettes på organisasjonens egne betingelser.
 • Avlønning i henhold til FNs lønnsregulativ på P2-nivå trinn 1 (eller tilsvarende) pluss diverse tillegg som justeres i forhold til kostnadsnivået på tjenestested. Ansatte i FN-systemet er fritatt for skatt.
 • Tjenestetiden er ett år med mulighet til forlengelse inntil tre år på visse betingelser. I noen tilfeller kan et fjerde år diskuteres.
 • Reise- og flytteutgifter dekkes for den engasjerte og medfølgende ektefelle, registrert samboer/partner og barn. Minst to års registrert samboerskap må kunne dokumenteres.
 • Ferie tilstås med 30 dager pr. år.
 • Junioreksperten må selv finne og bekoste bolig.
 • Junioreksperten blir tilknyttet FNs ordninger for syketrygd og ulykkesforsikringer.
 • FNs fredskorps - United Nations Volunteers

  Norge deltar i United Nations Volunteers-programmet (UNV) gjennom å finansiere fagfolk innenfor forskjellige yrker, som er bosatt i Norge og som er norske statsborgere. United Nations Volunteers må ha en yrkesutdanning eller akademisk bakgrunn, yrkeserfaring og gode språkkunnskaper.

 • Stipend for praktikanter i FN-systemet

  Norec har et begrenset budsjett til stipend til praktikanter i FN og andre internasjonale organisasjoner som samarbeider med FN. Stipendet er ment å dekke noen av utgiftene forbundet med reise og opphold i forbindelse med praktikantordninger i FN-systemet.