Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

KAPITTEL 14

KAPITTEL 14

UTKAST TIL ENDRINGER I MERVERDIAVGIFTSLOVEN

§ 2 annet ledd ny nr. 6:

Datamaskinprogram og retten til slike.

§ 2 nytt fjerde ledd:

Med tjeneste forstås alt som ikke er vare eller fast eiendom. Som tjeneste anses likevel ikke ytelser som ledd i offentlig myndighetsutøvelse.

§ 5 første ledd nr. 2

Oppheves.

§ 5 første ledd nr. 3

Oppheves.

§ 5 første ledd nr. 4 skal lyde:

Omsetning av de tjenester som er unntatt etter bestemmelsene i § 13 annet ledd.

§ 13 annet ledd skal lyde:

Det skal videre betales avgift av omsetning av alle tjenester unntatt:

1. Helsetjenester, herunder de tjenester som er nevnt i folketrygdloven § 2-5, nr. 1 og 2, og tannpleie.

2. Sosiale tjenester i og utenfor institusjon, herunder barnehager, fritidshjem og pleiehjem.

3. Undervisningstjenester. Undervisning som ikke har karakter av egentlig skolemessig eller faglig utdannelse omfattes ikke av unntaket.

4. Utleie av fast eiendom. Fritaket gjelder ikke for romutleie i hoteller, for annen utleie av rom for kortere tid enn èn måned, for utleie av campingplass eller hytte i forbindelse med campingplass eller utleie av fritidseiendom som ikke prosentlignes etter skatteloven § 42b. Fritaket gjelder heller ikke utleie av fast eiendom for parkering, lagring og opplag av motorkjøretøyer, tilhengere og båter, unntatt utleie av parkeringsplass m.v. tilknyttet boligeiendom.

5. Forsikringstjenester, betalingstjenester, kredittgivning og andre finansieringstjenester, samt formidling av slike tjenester. Fritaket gjelder også formidling av omsetning av aksjer, obligasjoner o.l. Bestemmelsen i dette nummer gjelder ikke forvaltningstjenester eller inndrivelse av forfalte fordringer for andre.

6. Bibliotekers utleie av bøker, tidsskrifter, aviser o.l. og inngangspenger til museer og gallerier.

7. Teater-, opera- og ballettforestillinger. Unntatt er videre forfatteres og komponisters opphavsrett til åndsverk og utøvende kunstneres fremførelse av slike åndsverk.

8. Idrettsarrangement etter departementets nærmere bestemmelse og idrettsaktiviteter i regi av idrettslag.

9. Medlemskontingent til foreninger etter departementets nærmere bestemmelse.

10. Lotterier som faller inn under lotteriloven av 12. mai 1939 nr. 3, samt fotballtipping, tallspillet Lotto, Pengelotteriet og totalisatorspill. Unntaket gjelder også formidling av slike tjenester.

11. Postverkets postombringelse med unntak av pakkepost og bilbudtjeneste.

§ 13 tredje ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og utfylling av bestemmelsene i annet ledd.

§ 14 første ledd skal lyde:

Det skal betales avgift når en registreringspliktig næringsdrivende tar ut vare av virksomheten til bruk privat eller til andre formål som faller utenfor loven. Det samme gjelder tjenester som ikke er unntatt etter § 13 annet ledd eller som er avgiftspliktige etter bestemmelse gitt i henhold til § 28a.

§ 14 annet ledd nr. 5, annet avsnitt skal lyde:

Avgift skal ikke svares av personkjøretøyer til bruk i personbefordring mot vederlag, yrkesmessig utleievirksomhet, eller kjøreskoler. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere vilkår om minste eiertid og bruk.

§ 16 første ledd nr. 3 skal lyde:

Transporttjenester her i landet når transporten skjer direkte til eller fra utlandet.

§ 16 første ledd nr. 9

Oppheves

§ 22 første ledd nr. 1 skal lyde:

Omkostninger vedrørende servering og leie som nevnt i § 13 annet ledd nr. 4 annet punktum samt leie av selskapslokaler.

§ 65 a skal lyde:

Etter departementets nærmere bestemmelser skal andre enn registrerte næringsdrivende betale avgift av vederlaget for tjenester som kjøpes i utlandet til bruk i Norge, når tjenesten ikke er unntatt etter § 13 annet ledd.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for registrerte næringsdrivende når tjenesten er til bruk som nevnt i § 14.

Til toppen