Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6.3 Oppfølging av spare-...

6.3 Oppfølging av spare- og egenkapitalutvalgets utredning

6.3.1 Bakgrunn for utvalget

Regjeringen satte i desember 1994 ned et utvalg for å se på ulike sider ved utviklingen i sparingen i Norge sammenliknet med andre land og kanaliseringen av denne sparingen til egenkapital i bedriftene. Utvalget ble ledet av tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland og hadde følgende mandat:

"Problemstillinger knyttet til egenkapitalsituasjonen i næringslivet har vært sterkt fokusert de senere årene. Dette kan ses på bakgrunn av blant annet svake konjunkturer, virkninger av bankkrisen og internasjonaliseringen av norsk næringsliv. Myndighetene har gjennomført omfattende tiltak for å styrke egenkapitaltilgangen til bedriftene.

Det har fra næringslivets side vært stilt spørsmål ved om sparingen blir tilstrekkelig i tiden framover, og om en tilstrekkelig andel av sparingen avleirer seg som egenkapital i norske bedrifter. Blant utgangspunktene for disse spørsmålene har vært bekymring for omfanget av investeringer og produksjon i Norge, samt at det er ønskelig at det finnes et rimelig antall norskeide konserner med internasjonal virksomhet.

Utvalget bes om:

  • Å gi en oversikt over utviklingen i sparingen, realinvesteringene og egenkapitaltilgangen i Norge og andre land.
  • Å vurdere om det er ønskelig med særskilte tiltak fra myndighetenes side for å påvirke omfanget av landets sparing og sparingen i de ulike sektorer og egenkapitaltilgangen til næringslivet, herunder om det er ønskelig med tiltak for å bedre egenkapitalmarkedets virkemåte. Muligheter og begrensninger ved bruk av skattereglene i denne sammenheng bør vurderes særskilt, under den forutsetning at hovedprinsippene for skattereformen videreføres. Utgangspunktet for vurderingene bør være Regjeringens hovedmål for den økonomiske politikken i Langstidsprogrammet 1994-97. Det bør også tas som utgangspunkt at Folketrygden skal utgjøre en bærebjelke i det samlede pensjonssystem. Utvalget bes på hensiktsmessig måte ta hensyn til og avgrense arbeidet i forhold annet relevant utredningsarbeid. Det vises blant annet til Lund-utvalget, Hylland-utvalget, og den "grønne skattekommisjonen" som nå skal settes ned. Utvalget skal levere sin rapport innen 15. mai 1995."

Fristen ble senere endret til 29. mai 1995. Utvalget har under arbeidet hatt samarbeid med en referansegruppe med medlemmer fra arbeids- og næringsliv.

Utvalgets utredning, samt høringsuttalelsene, følger denne meldingen som utrykte vedlegg.


Til toppen