Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Boks 6.2 Økt konkurranse...


Boks 6.2 Økt konkurranse i markedene for telekommunikasjon

Telemarkedene både nasjonalt og internasjonalt er i sterk endring og ekspansjon. Viktige drivkrefter er den raske teknologiutviklingen og telekommunikasjonens internasjonale preg, kombinert med omfattende dereguleringer av telekommunikasjonsmarkedene over hele verden.

Utviklingen i mikroelektronikk og digitaliseringsteknologi har fjernet skillet mellom overføring av tale, data og bilder. Skillet mellom telekommunikasjon og kringkasting er også i ferd med å bli visket ut. Såkalte verdiøkende tjenester som telefaks og elektronisk post, er nå vanlige. Disse er eksempler på samvirke mellom datamaskiner og telekommunikasjon. Bruk av fiberoptiske kabler og datamaskinteknologi øker kapasiteten, påliteligheten og fleksibiliteten i overføringsnettene.

Utviklingen på markedene for telekommunikasjon kjennetegnes bl.a. ved utvikling av nye tjenester hvor telekommunikasjon inngår som ett element. Markedsstrukturen endres bl.a. ved at:

  • Utstyrs- og serviceselskaper tilbyr teletjenester, herunder verdiøkende tjenester og nett-tjenester. Eksempler er selskapet IBM som opererer egne globale datanett, og nyhetsbyrået Reuter som opererer nett for finansmarkedsinformasjon.
  • Teleselskaper tilbyr i økende grad tjenester i andre land, enten ved etablering av egen virksomhet eller i samarbeid med andre leverandører. Om lag 20 utenlandske teleoperatører har pr i dag etablert seg i Norge.
  • Integreringen av tale, data og bilder medfører at selskaper i telesektoren etablerer data-, film-, TV- og forlagsvirksomhet og vice versa. Teleselskaper tilbyr i økende grad videokonferanser, bildetelefon og kameraovervåking av bygninger formidlet over telenettet. Betalings-TV, TV-"shopping", video på bestilling m.v. utvikles som tilbud både gjennom kabel-TV og telenett.

Ny teknologi og deregulering har i løpet av det siste tiåret medført at telemonopolet i Norge er blitt redusert. Det er etablert et omfattende regelverk som skal sikre myndighetsinnsyn, forbrukerinnsyn og reell konkurranse. De viktigste endringene har vært innføring av konkurranse på markedene for terminalutstyr, bedriftsinterne nett, verdiøkende tjenester, dataoverføringstjenester og satellittjenester samt innføring av videresalg av kapasitet i leide nett. Videre er det åpnet for konsesjonsbasert konkurranse på markedet for mobiltelefoni (GSM).

Også internasjonalt kjennetegnes utviklingen ved dereguleringer av de nasjonale telemarkeder. I EU er det vedtatt at alle telekommunikasjonstjenester skal liberaliseres innen 1. januar 1998. Dette omfatter også taletelefoni og infrastruktur. Slike nye regler vil være EØS-relevante.

Et sentralt mål for Regjeringen når reguleringen av telesektoren vurderes, herunder behov for og hensikten med å opprettholde eneretten på vanlig taletelefoni og generell infrastruktur, er å sikre alle husstander og bedrifter over hele landet grunnleggende teletjenester til lavest mulig pris og av høy kvalitet. Samtidig legger den teknologiske og markedsmessige utvikling samt internasjonalt regelverk føringer på valget av hensiktsmessige reguleringer. En rekke forhold taler for en videre deregulering og opphevelse av Telenor AS sin enerett på taletelefoni og infrastruktur:

  • Å opprettholde et skille mellom overføring av tale, data og bilde i separate nett med separate nett- og tjenesteoperatører, hindrer samordningsgevinster og hemmer framveksten av nye tjenester.
  • Konkurranse vil bidra til reduserte priser og utvikling av nye tjenester.
  • Et annet reguleringsregime enn i EU/OECD-land kan gi en konkurranseulempe for norske bedrifter.
  • Omgåelse av eneretten er i økende grad mulig fordi tale, data og bilde kan overføres i samme nett.

Utviklingen innen telesektoren gir næringslivet betydelige muligheter i form av nye tjenester og lavere priser. For en del typer næringsdrift vil lokalisering i distriktene kunne bli relativt sett mer fordelaktig ettersom ulempene ved fysisk avstand reduseres. Også for husholdningene ventes det at tjenestespekteret vil øke betydelig og prisene reduseres.


Til toppen