Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Særavtale om arbeidstid...

Særavtale om arbeidstid og leseplikt m.m. i folkehøskolen

Innhold

1. Arbeidstidsbestemmelser

1.1.

Avtalen innebærer ingen endringer i undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene skal fortsatt løses innenfor årsverket på 1717,5 timer. Av årsverket er 33 uker sammenfallende med elevenes skoleår.

1.2

Lærernes undervisningsplikt er 45 min. av en arbeidsenhet på 60 minutter inklusive pause-tid for elever og lærere. Rektor kan organisere skoledagen i undervisningsblokker av ulik lengde. En slik organisering må ta hensyn til behovet for pausetid. Pausetiden skal også dekke behovet for praktisk tilrettelegging før og opprydding etter undervisningen.

1.3.

I tillegg til arbeidsenheten har lærerne en tilstedeværerelsesplikt på 530 timer i skoleåret.

Lærerne skal i tillegg være tilstede minst 10 dager utenom skoleåret til felles planlegging/ evaluering, kompetanseutvikling, m.v. Arbeidstiden disse dager er 7,5 timer netto.

1.4.

Arbeidet med å forberede og evaluere undervisningen kan med fordel skje innenfor rammene av et organisert samarbeid mellom skolens lærere i team, avdelinger, grupper e.l. Lærerne har ansvar for å delta i dette samarbeidet slik at målsetningene i lov, forskrift og skolens mål kan bli realisert. Skolens ledelse har et ansvar for å legge forholdene til rette for samarbeidet.

Det er imidlertid en forutsetning at den enkelte lærer har tilstrekkelig skjermet tid til for- og etterarbeid i forbindelse med sin undervisning og til faglig ajourføring, jf vedlagte tabell.

1.5.

Fastsetting av tid til kompetanseutvikling inngår i en opplæringsplan som settes opp av skolen og skoleeier, representert ved styre for skolen i fellesskap for hvert skoleår.

Lærernes kompetanseutvikling organiseres i størst mulig utstrekning utenfor elevenes undervisningstid slik at vikarbehovet blir minst mulig.

2. Leseplikt

2.1. Periodeundervisning

Der det er begrunnet i skolens faglige opplegg, kan den ukentlige arbeidsbelastning variere. Bruk av periodeundervisning drøftes mellom partene på den enkelte skole. Merarbeid p.g.a. avvikende arbeidsbelastning avspaseres i løpet av skoleåret.

2.2. Organisering av skoledagen m.m.

Organiseringen av skoledagen, oppsetting av arbeidsplaner, periodeundervisning, opp-læringsplan m.v. skjer etter drøftinger mellom rektor og de tillitsvalgte i samsvar med reglene i hovedavtalen med tilpasningsavtale for skoleverket.

2.3. Leseplikter

2.3.1. Generelt

Leseplikt for lærer i hel stilling i folkehøgskolen skal være gjennomsnittlig 22 timer pr. uke, med en årsramme på 726 timer, i praktiske aktiviteter når det gjelder forming, kropps-øving og heimkunnskap. I øvrige fag skal den gjennomsnittlige ukentlige leseplikten være 20 timer, med en årsramme på 660 timer.

Gj.sn.lesepliktÅrsrammeOrganiserteoppgaverSumTid til for-,etterarbeid ogfaglig ajourføringm.m.
Praktiskeaktiviteter22,0726 +530 + 751331 386,5
Øvrige fag20,0660 +530 + 751265 452,5

2.3.2. Lærere over 60 år

Undervisningspersonalet over 60 år i folkehøgskolen gis en reduksjon på 7 % av lese-plikten. Avtalen gjelder med samme bestemmelser som tilsvarende bestemmelser for grunn-skolen og videregående skole i hovedtariffavtalen.

2.3.3. Faglig hjelp

For lærer i hel stilling, skal 2 timer av leseplikten ( d.v.s. 2 timer av leseplikten i " øvrige fag " ) konverteres til faglig hjelp for elevene utenom undervisningstimene. Deltidsansatte skal ha en tilsvarende forholdsmessig konvertering.

2.3.4. Foredrag

Inntil 4 foredragstimer pr. lærer pr. uke kan regnes som 2 ½ undervisningstime pr. foredrags-time.

3. Ressurser til administrative og pedagogiske lederoppgaver

Til administrative og pedagogiske lederoppgaver avsettes en fast tidsressurs beregnet som prosentdel av hel stilling. Den gjenstående prosentdelen av stillingen omgjøres til lese-plikt-timer.

Tidsressursen til administrative og pedagogiske lederoppgaver beregnes på følgende måte i prosent av hel stilling:

- basisressurs 60,0 %

- tillegg pr. elev 0,5 %

Elevtallet beregnes på samme måte som ved relasjonstallberegningen ( tilskuddselever ).

Tidsressursen til administrasjon skal normalt deles mellom rektor og undervisnings-inspektør i forholdet 2:1. Unntaksvis kan en del av tidsressursen tillegges annet pedagogisk personale med spesielle administrative oppgaver ( for eksempel deler av kortkurs-administrasjonen ).

Under forutsetning av at administrasjonsressurs, leseplikt og faglig hjelp utgjør full stilling, skal rektor ikke ha mer enn 8 undervisningstimer pr. uke.

4. Særskilte funksjoner og tillegg

4.1. Klassestyrer- og hovedlærerfunksjon

Det gis en ressurs på 0,15 % av en stilling pr. godkjent tilskuddselev til klassestyrer-funksjon og en ressurs på 0,15 % pr. godkjent tilskuddselev til hovedlærerfunksjoner.

5. Rettsvilkår

Arbeidsmiljølovens § 58 pkt. 1. fravikes for pedagogisk personale ( lærer, undervisnings-inspektør og rektor ) i folkehøgskolen, slik at gjensidig oppsigelsesfrist er 3 måneder.

Oppsigelsesfristen for rektorer tilsatt før 1. august 1985 er fortsatt 6 måneder.

6. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 24.3.98 t.o.m. 31.7.98. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen