Særavtale om lønn og...

Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket

1. ADMINISTRATIVT PERSONALE

1.1. Kriterietall

Det er kriterietallet pr. 1. oktober hvert annet år, regnet fra 1.10.97 som er utgangspunktet for lønnsplasseringen av rektorer og inspektører. For nye skoler er kriterietallet ved skole-start utgangspunktet for lønnsplasseringen. Nye skoler som er kommet til i toårsperioden, vurderes på nytt ved toårsperiodens utløp, første gang 1.10.1999.

1.2. Sikringsbestemmelser 1

Rektor, undervisningsinspektør kode 0955 og studieinspektør skal lønnes minst 2 lønns-trinn høyere enn det lønnstrinn vedkommende ville ha hatt i undervisningsstilling etter undervisningskompetanse og tjenesteansiennitet.

Undervisningsinspektør kode 0954 skal lønnes 4 2 lønnstrinn over det lønnstrinn ved-kommende ville ha hatt i undervisningsstilling etter undervisningskompetanse, tjeneste-ansiennitet og eventuelle funksjoner.

Rektor, undervisningsinspektør og studieinspektør som har innehatt stillingen i minst 3 år, beholder som en personlig ordning sin lønnsplassering selv om kriterietallet går ned slik at det betinger lønn i lavere gruppe. Sikringsbestemmelsen omfatter maksimum 4 lønnstrinn. Ved eventuelle senere opprykk til tilsvarende eller høyere lønnstrinn bortfaller den personlige ordningen.

Fører endringene i kriterielønnssystemet til en lavere lønnsplassering pr. 01.08.97 enn etter tidligere kriterier, beholdes lønnsplasseringen som en personlig ordning.

1.3. Lønnsplassering i grunnskolen

Kriterium: Årsverk

Årsverk

Rektor

Undervisnings-
inspektør

[0-5>

41

39

[5-10>

42

40

[10-15>

44

41

[15-20>

45

42

[20-25>

46

43

[25-30>

47

44

[30-40>

48

45

[40-50>

49

46

[50-

51

48

Skoleledere i grunnskolen lønnsplasseres på grunnlag av antall årsverk ved skolen. Følgende grupper inkluderes i skolens antall årsverk: Administrativt personale, undervisnings-personale, undervisnings-assistenter, bibliotekarer og kontorteknisk personale.

1.4. Lønnsplassering i den videregående skolen

Kriterium: Årsverk + (elevtall*0,1)

Nytt kriterium

Rektor

Uinsp I

Uinsp II

Studieinsp

[0-20>

47

44

44

44

[20-40>

49

45

44

44

[40-60>

50

47

44

44

[60-80>

50

47

44

44

[80-100

52

49

46

46

[100-120>

52

49

46

46

[120-160>

54

51

47

47

[160-220>

55

51

48

48

[220-

55

51

48

48

Merknad: Tidligere undervisningsinspektør III avlønnes som undervisningsinspektør II.

Rektor ved skoler med 6 eller flere studieretninger gis lønnstrinn 15 etter B-tabellen. Denne bestemmelsen erstatter tidligere avtale om 2 ltr. tillegg.

Skoleledere i videregående skole lønnsplasseres på grunnlag av antall årsverk ved skolen + faktisk antall elever ved skolen multiplisert med 0,1. Følgende grupper inkluderes i skolens antall årsverk: Administrativt personale, undervisnings-personale og kontorteknisk personale.

1.4.1 Filialskoler

Dersom fylkeskommunen velger å ha en leder ved filialskolen, skal denne stillingen lyses ut internt. Leder av filialskolen skal lønnes to trinn over det han vil ha etter status og ansiennitet, dog minimum lønnstrinn 31.

1.5. Lønnsinnplassering i skoler for spesialundervisning

1.5.1 Gruppe I. Skoler for spesialundervisning med undervisnings- og

behandlingsoppgaver

Hovedkriterier: Spesialundervisning for en nærmere definert gruppe elever med funksjonshemninger. Hovedsaklig undervisning av et fast antall elever hele skoleåret. Diagnostisering, rådgivning/rettleiing hovedsaklig rettet mot egne elever når det gjelder inntak, undervisning, behandling og oppfølgning. Få andre tilleggsfunksjoner.

Lønnsplassering

Kriterium: Årsverk

Årsverk

Rektor

Uinsp

[0-5>

43

39

[5-10>

43

39

[10-15>

45

41

[15-20>

45

41

[20-25>

45

41

[25-30>

45

41

[30-40>

45

41

[40-50>

45

41

[50-

45

41

Skoleledere i spesialskoler gruppe I lønnsplasseres på grunnlag av antall årsverk ved skolen. Følgende grupper inkluderes i skolens samlede antall årsverk: Administrativt personale, undervisnings-personale, undervisnings-assistenter, bibliotekarer og kontorteknisk personale.

1.5.2 Gruppe II. Ressurssentra for spesialundervisning

Hovedkriterier:

Skoler som er tillagt spesifikke undervisnings- og behandlingsoppgaver som følge av kommunale/fylkeskommunale eller statlige planer, og/eller tar seg av følgende funksjoner;

 • undervisning og opplæring av funksjonshemmede barn, unge og voksne
 • rettleiing og hjelp til foreldre med førskolebarn
 • rådgivning til barnehager og fritidshjem
 • rettleiing og hjelp til funksjonshemmede i andre institusjoner eller i annen omsorg
 • faglig støtte til undervisningstiltak for funksjonshemmede i vanlig skole
 • rådgivning i samband med opplæring for arbeidsliv
 • prøving/observasjon av elever med sikte på utprøving av hjelpemidler, rådgivning til elev, skole og hjem
 • rettleiing av undervisnings- og omsorgspersonell, kursvirksomhet for elever, foreldre,
  lærere, førskolelærere og andre
 • utprøving, tilpasning, produksjon og distribusjon av hjelpe- og læremidler, informasjon og rådgivning, lekotekvirksomhet i nært samspill med andre instanser som arbeider på samme eller tilstøtende områder.

Skolene har personellmessige ressurser til å ta seg av " senteroppgaver " i tillegg til de ordinære undervisnings- og behandlingsoppgaver overfor egne elever.

II A Rektor ved kommunalt/regionalt ressurssenter for spesialundervisning.
Lønnsplassering: Lønnstrinn 47

II B Rektor ved supraregionalt ressurssenter for spesialundervisning.
Senter som dekker hele landet eller landsdel.
Lønnsplassering: Lønnstrinn 52

Generelt for alle grupper av skoler under I og II:

 • tillegg for internat under skoleadministrasjonen: 2 lønnstrinn
 • undervisningsinspektører: Lønnsplasseres 4 lønnstrinn under rektor

1.6. Lønnsinnplassering i folkehøgskolen

1.6.1 Rektorer

Rektorer ved skoler t.o.m. 90 elever lønnes etter stillingskode 0953 og plasseres i ltr. 48.

Rektorer ved skoler f.o.m. 91 elever lønnes etter stillingskode 0953 og plasseres i ltr. 49.

Med " elever " her menes det antall årselever som skolen får tilskudd for.

1.6.2 Undervisningsinspektører

Undervisningsinspektører lønnes etter stillingskode 0955 og plasseres i ltr. 40.

1.7. Andre tillegg til administrative stillinger

1.7.1 Funksjonsoppgaver

De skoleledere som er avlønnet i lønnsspenn, gis lønnstrinn 10 etter B - tabellen i de tilfeller de er tillagt funksjonsoppgaver (klassestyrer, rådgiver/sosiallærer) som gir alternativ avlønning. Dette gjelder ikke i folkehøgskolen.

1.7.2 Tillegg for doktorgrad

Administrativt personale lønnet i lønnstrinn til og med ltr. 45 og som har lektorkompetanse og doktorgrad godkjent av norsk universitet ( gjelder ikke dr. ing. ) gis 2 lønnstrinn høyere lønn enn den lønnsplassering som gjelder for stillingen.

Doktorgradstillegget gis ikke til administrativt personale som på grunn av sikringsbestem-melsene allerede er lønnet 2 lønnstrinn høyere enn stillingens lønnsplassering.

1.7.3 Tillegg for internatoppgaver i folkehøgskolen

Rektorer i folkehøgskolen gis som tillegg for internatoppgaver lønnstrinn 10 på B-regulativet.

1.7.4 Merarbeid/overtidsarbeid for skoleledere

Skoleledere skal godtgjøres for merarbeid/overtidsarbeid med grunnlag i vedkommendes lønnstrinn i stillingen forøvrig.

2. UNDERVISNINGSPERSONALE

2.1. Lektorer

Lektorer med hovedfag og som har normert studietid på 6 år eller mer, innplasseres i LR 31.

2.1.1

Lektorer med graden cand.agric. som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid eller mer, innplasseres i stillingskode 0966.

2.1.2

Lektorer med graden sivilingeniør som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid eller mer, innplasseres i stillingskode 0966.

2.1.3

Lektorer med graden cand.theol. som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid eller mer, innplasseres i stillingskode 0966.

2.1.4

Lektorer med graden cand.scient. som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid eller mer, innplasseres i stillingskode 0966.

2.1.5

Lektorer med hovedfag på grunnlag av 3 års lærerutdanning, 1 års videreutdanning samt hovedfag, tilsvarende 6 års normert studietid eller mer, og lektorer med hovedfag i yrkespedagogikk, innplasseres i stillingskode 0966.

2.2. Adjunkt med opprykk

Adjunkter med tillegg av 1 årsenhet/2 halvårsenheter, plasseres i LR 29

2.2.1 Adjunkt med tre bifag

Adjunkter med tre bifag innplasseres i lønnsramme 29 - alternativ 4.

2.3. Overlærere

Overlærere plasseres i LR 29, alternativ 3.

2.4 Hovedlærere

Avlønning ut fra kompetanse og ansiennitet, med tillegg av 2 lønnstrinn, minimum lønnstrinn 31.

2.5 Administrasjonslærere

Administrasjonslærer innplasseres på alternativ 3 innenfor respektive lønnsrammer; minimum lønnstrinn 39.

2.6 Klassestyrere

2.6.1 Grunnskolen

Klassestyrere i 2,3,4,6,7,8,9 og 10 klasse i grunnskolen innplasseres på alternativ 3 innenfor respektive lønnsrammer. Lønnsendringen gjøres gjeldende fra 1.8. - 31.7. i det aktuelle skole-året. Det gis maksimum 2 lønnstrinn pr. klasse.

2.6.2 Den videregående skolen

Klassestyrer i 1. klasse - grunnkurs - og i 2. klasse - videregående kurs I - i videregående skole innplasseres på alternativ 3 innenfor respektive lønnsrammer. Lønnsendringen gjøres gjeldende fra 1.8. - 31.7. i det aktuelle skoleåret. Det gis maksimum to lønnstrinn pr. klasse.

2.6.3 Klassestyrer som er øvingslærer

Øvingslærere som er klassestyrere i klasser hvor funksjonen utløser lønnskompensasjon, skal lønnes etter alternativ stige 3 for hele stillingens tilsettingsprosent.

2.6.4 Klassestyrer innenfor spesialundervisning og voksenopplæring

Ved skoler hvor det faktisk er opprettet klassestyrerfunksjon innenfor spesialundervisning og voksenopplæring skal klassestyrer innplasseres på alternativ 3 innenfor respektive lønnsrammer, når det sentralt er avtalt alternativ avlønning for klassestyrer på det aktuelle klassetrinnet. Dette tillegget gjelder med virkning fra 1.9.95.

2.7 Rådgivere/sosiallærere

Rådgivere i den videregående skolen og rådgiver/sosiallærer ved ungdomstrinnet i grunn-skolen, innplasseres på alternativ stige 3 innenfor aktuell lønnsramme.

På ungdomstrinnet gjelder dette skoler med minst én klasse på hvert trinn.

Det gis kun 2 lønnstrinn pr. skole. Dersom arbeidsgiver velger å dele rådgiver/sosiallærer-funksjonen på flere, og denne utgjør minimum 30 % av arbeidsoppgavene til den enkelte, skal det gis 2 lønnstrinn til hver.

Lønnsendringen faller bort når rådgivnings-/sosiallærerfunksjonen ikke lenger er tillagt stillingen.

2.7.1 Rådgivere/sosiallærere innenfor spesialundervisning og voksenopplæring

Ved skoler hvor det faktisk er opprettet funksjon som sosiallærer/rådgiver innenfor spesial-undervisning og voksenopplæring skal sosiallærer/rådgiver innplasseres på alternativ 3 innenfor respektive lønns-rammer, iht. gjeldende avtale om alternativ avlønning for sosiallærer/ rådgiver. Dette tillegget gjelder med virkning fra 1.9.95.

2.8 Systemansvarlig for EDB i den videregående skolen

I den videregående skolen gis 2 lønnstrinn til systemansvarlig for EDB.

2.9 Førskolelærer

Førskolelærere tilsatt i undervisningsstilling i grunnskolen, lønnes som undervisnings-personale etter kompetanse og tjenesteansiennitet.

2.10 Førskolelærere. Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder

Førskolelærere som er tilsatt av kommunen for å gi spesialpedagogisk hjelp til funksjons-hemmede barn under skolepliktig alder i h.h.t. grskl. § 8 nr. 6, skal ha lønn og arbeidsvilkår som undervisningspersonale på grunnskolens barnetrinn.

Med spesialpedagogisk hjelp menes i denne sammenheng hjelp som gis med hjemmel i grskl. § 8 nr. 6 ved enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven.

2.11 Flere funksjoner

Undervisningspersonale som er avlønnet på alternativ stige gis i tillegg ltr. 9 etter B-tabellen dersom de har 2 funksjoner som hver ville gitt alternativ avlønning. Dette gjelder ikke folkehøgskolen.

2.12 Ulike funksjoner - kompensasjon for merarbeid/overtidsarbeid 1

Undervisningspersonale med funksjon som utløser lønnskompensasjon, skal godtgjøres for merarbeid/overtidsarbeid med grunnlag i vedkommendes lønnstrinn i funksjonen/stillingen forøvrig.

3. TREKK I LØNN. GODTGJØRINGS- OG KOMPENSASJONSORDNINGER

3.1 Trekk i lønn i forbindelse med ulønnet, kortvarig, lovlig fravær

3.1.1 Administrativt personale

Trekk etter timelønnssats etter C-tabellen for 37.5 timers uke, maksimert til h.h.v. 1/2 og 1/1 daglønn etter reglene for undervisningspersonalet.

3.1.2 Undervisningspersonale

For fravær som varer t.o.m. 3 klokketimer: Trekk etter timelønnstabell for undervisning, maksimert til 1/2 daglønn etter A-tabellen.

For fravær som varer mer enn 3 klokketimer i løpet av en dag: Trekk i lønn etter time-lønns-tabell for undervisning, maksimert til 1/1 daglønn etter A-tabellen.

3.1.3 Felles

Det skal bare trekkes for det antall arbeidsdager vedkommende skulle ha tjenestegjort,

jf Statens personalhåndbok pkt. 234.9-1.

3.2 Undervisning i fengsler

Undervisningspersonell som underviser i fengslene har krav på fengselstillegg.

Det gis et kronetillegg på kr. 23,50 pr. undervisningstime.

3.3 Avtale for medfølgende lærer til leirskole i Norge og i utlandet

3.3.1 Daggodtgjøring

3.3.1.1 Bemannede leirskoler

Lærere som har ansvaret for elever til og fra bemannet leirskole og som deltar sammen med elevene under leirskoleoppholdet, tilstås følgende godtgjøring pr. døgn/del av døgn på 3 timer eller mer, regnet fra fremreisens start til hjemreisens slutt, som kompensasjon for ansvar, ekstraarbeid, ulemper m.v. som følger reisen og oppholdet:

- ordinære hverdager ( mandag - fredag ) kr. 257

- lørdager " 386

- søn-, hellig- og offentlige fridager " 514,50

Med døgn menes tidsrommet kl. 0000-2400

3.3.1.2 Ubemannede leirskoler

Lærere som har ansvaret for elever til, fra og under opphold ved ubemannet leirskole, det vil si sted som verken har fast pedagogisk personale eller personale som forestår matlaging og rengjøring av fellesrom, tilstås samme godtgjøring og etter samme regler som nevnt under pkt. 3.3.1.1.

I tillegg tilstås en godtgjøring på kr. 129 som utbetales pr. døgn/del av døgn på 3 timer eller mer.

3.3.2 Reiseutgifter

Lærere som nevnt under pkt. 3.3.1. får dekket skyssutgiftene etter regulativ for reiser innenlands for statens regning fra " hjemmeskolen " til leirskolen og retur.

3.3.3 Deltidsstilling

3.3.3.1

Lærer i deltidsstilling tilkommer under opphold ved bemannet og ubemannet leirskole lønn som for hel stilling.

3.3.3.2

Lærer i deltidsstilling tilkommer for reisedager lønn som for hel stilling såfremt reise- og leir-skoleoppholdet utgjør minst 6 klokketimer, eller læreren har undervisning ved " hjemme-skolen " på reisedagen.

3.3.4 Rektor og undervisningsinspektører

Rektor og undervisningsinspektører kommer inn under samme ordning som lærere.

3.3.5 Leirskoleopphold som omfatter skolefridager

Leirskoleopphold på skolefrie dager, eller del av slike dager etter pkt. 3.3.1.1, skal kompenseres ved at det lokalt avtales avspasering for et tilsvarende antall dager. Rektor og berørte lærere avtaler når disse dagene skal tas. Lærere i deltidsstilling har krav på avspasering i h.h.t. prinsippene i pkt. 3.3.3.2.

3.3.6 Regulering

Satsene reguleres som fastsatt for særlige tillegg.

3.4 Arbeidstøy

Lærer i videregående skole som skal undervise minst 40 % av hel stilling ( årsramme ) i skoleverksted, laboratorium, skolekjøkken, gymnastikksal eller andre øvingsrom/steder, gis ett sett arbeidstøy pr. år. Arbeidsgiver kan i stedet velge å utbetale kr. 500,- pr. år som kompensasjon for bruk av arbeidstøy.

Lærer i videregående skole som skal undervise 10 - 40 % av hel stilling ( årsramme ) i skole-verksted, laboratorium, skolekjøkken, gymnastikksal eller andre øvingsrom/steder, får utbetalt godtgjørelse forholdsmessig.

Punkt 3.4. omfatter følgende studieretninger i videregående skole: Helse- og sosialfag, Formgivningsfag, Kjemi- og prosessfag, Mekaniske fag, Elektrofag, Hotell- og nærings-middelfag, Tekniske byggfag, Byggefag, Trearbeidsfag og Naturbruk, samt i fagene fysikk, kjemi, biologi i VK I og VK II ved studieretning for allmenne fag, økonomiske fag og administrative fag. Det omfatter også Teknisk fagskole og AMO-sentrene.

Punkt 3.4. omfatter også lærere som underviser i kroppsøving, idrettsfag eller dans i alle studieretninger.

3.5.2 2 klasser samtidig i yrkesfaglige studieretninger

Dersom en lærer grunnet annen lærers sykdom eller fravær av annen grunn for en enkelt time eller i rent spesielle tilfelle for kortere tid må ha 2 klasser sammen, betales en ekstra godtgjørelse på kr. 40,-.

3.6 Godtgjøring for timeplanlegging i den videregående skole

Arbeidet med timeplanlegging ved mindre skoler ses som en del av rektors administrative gjøremål, og han skal ikke ha særskilt godtgjøring for dette.

Når en rektor ved en større skole på grunn av arbeidsbyrden ikke makter arbeidet med time-plan-leggingen selv, eventuelt ved hjelp av sitt kontor ( herunder inspektør ), kan han sette bort dette arbeidet mot særskilt godtgjøring.

Godtgjøringen utgjør kr. 435,- pr. klasse.

3.7 Samlingsstyrertillegg i folkehøgskolen

Samlingsstyrertillegget utgjør kr. 4.631,- pr. år. Honoraret kan ikke deles på flere enn tre samlinger.

4. VIRKNINGSTID

Avtalen gjelder f.o.m. 24.3.98 t.o.m. 31.7.98. Den fornyes for 1 år av gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen