Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Særavtale om rettsvilkår...

Særavtale om rettsvilkår i den videregående skolen

Innhold

1.Avtalens omfang

Med undervisningspersonale er i denne avtale ment enhver som tilsettes i undervisnings- eller lederstilling i offentlige skoler som omfattes av lov 21. juni 1974 nr. 55 om videre-gående opplæring.

Avtalen gjelder tilsvarende for undervisningspersonale ved arbeidsmarkedskurs (yrkes-opplæring for voksne).

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om hvilke stillinger som skal anses som undervisnings- eller lederstilling.

2.Tilsettingsformer og vilkår

Undervisningspersonale tilsettes ordinært:

  • fast
  • på oppsigelse
  • i vikariat.

Stillingene bør i størst mulig grad organiseres som hele stillinger.

Den som har godkjent utdanning for stillingen, skal tilsettes fast eller på oppsigelse.

Undervisningspersonale tilsatt fast eller på oppsigelse kan etter søknad i tilknytning til ordinær utlysing få tilsettingen omgjort til tilsetting i stilling med lavere eller høyere beskjeftigelsesgrad begrenset oppad til hel stilling.

Undervisningspersonale tilsatt fast eller på oppsigelse kan etter søknad få stillingen midlertidig redusert inntil halv stilling for inntil tre år. Ved innvilgelse av midlertidig redusert stilling skal det fastsettes når permisjonen opphører.

Ved tilsetting i undervisningsstilling i yrkesfaglige studieretninger, skal tilsettings-myndigheten, dersom den finner å kunne tilsette en søker som fyller de faglige krav til utdanning og praksis, men som mangler pedagogisk utdanning eller allmennteknisk/ yrkesteoretisk utdanning, tilsette vedkommende på oppsigelse. Vilkår for dette er at vedkommende skaffer seg godkjent utdanning innen en frist fastsatt av tilsettings-myndigheten. Fristen skal til vanlig ikke overstige 3 år. Tilsettingsmyndigheten kan i særlige tilfeller forlenge 3-års-fristen. For tilsetting i HI gjelder tilleggsavtale mellom departementet og lærerorganisasjonene, tatt inn i rundskriv F-58/83.

Fast tilsetting skal skje etter to års tjeneste i oppsigelig stilling i den videregående skolen innenfor en ramme på 67 % av skolens samlede ressurser til administrasjon, undervisning og øvrige pedagogiske oppgaver, jf. likevel pkt. 8.

Overføring til fast tilsetting i hel eller delstilling skjer ved ledighet på grunnlag av den samlede tjenestetid i undervisnings- eller lederstilling i den videregående skolen. Tilsatte i delstilling har samme rett til fast tilsetting som tilsatte i hel stilling. Ved lik tjenestetid foretas loddtrekning. Undervisningspersonale uten godkjent utdanning som er tilsatt på oppsigelse, jf. 6. ledd, konkurrerer om fast tilsetting først når vedkommende har skaffet seg godkjent utdanning.

Tilsetting i vikariat kan bare nyttes når læreren skal tjenestegjøre for en annen i dennes fravær.

Tidsbegrenset tilsetting (for inntil ett skoleår) kan bare nyttes når det ikke er mulig å få stillingen besatt med personale med godkjent utdanning eller når det er påviselig at arbeidet er av forbigående karakter og i samsvar med stillingsplanen, jf. også arbeidsmiljølovens § 58 A.

Når tidsbegrenset tilsetting benyttes i forbindelse med tilsetting i ekstraklasser eller i andre tilbud av forbigående karakter på inntil ett skoleårs varighet, skal tilsettingen, dersom tilbudet gjentas ut over ett skoleår, omgjøres til oppsigelig tilsetting, eventuelt oppsigelig tilsetting på vilkår. Dette kommer til anvendelse dersom den som er tilsatt er kvalifisert til oppsigelig tilsetting eller oppsigelig tilsetting på vilkår og skal også gjelde for det året ved-kommende var tilsatt tidsbegrenset.

Før utlysing av stillinger og eventuelt endring av stillingsomfang må det ved skolen foreligge en stillingsplan. Stillingsplanen utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte, jf. Hovedavtalen.

Lærere i studieretning for almene fag som mangler praktisk - pedagogisk utdanning, gis oppsigelig tilsetting i stilling ved videregående skole i Finnmark på linje med lærere i yrkesfaglige studieretninger, d.v.s. at de fullfører den praktisk - pedagogiske utdanningen innen 3 år.

3.Tilsettingsbrev

Den som blir tilsatt skal ha tilsettingsbrev. Tilsettingsbrevet skal minst angi:

  • lovhjemmel for tilsettingen,
  • hva slags stilling det gjelder, tilsettingsformen og tilsettingsvilkår,
  • navnet på skolen vedkommende tilsettes ved, samt navnet på den eller de øvrige skoler vedkommende eventuelt skal tjenestegjøre ved,
  • hvilket tidspunkt tilsettingen gjelder fra,
  • vilkår knyttet til stillingen,
  • svarfristen,
  • for delstillinger - stillingens omfang i prosent.

4.Oppsigelse - overføringer

4.1.Oppsigelse

Fast tilsatt undervisningspersonale kan si opp sin stilling med tre måneders varsel.

For oppsigelig tilsatt undervisningspersonale gjelder i det første tjenesteåret en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned. Fra og med det andre tjenesteåret gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Personale tilsatt på oppsigelse kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.

Dersom oppsigelsen skyldes at en skole blir innskrenket, omorganisert eller nedlagt, er oppsigelsen ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby.

For øvrig gjelder lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 4. februar 1977 nr. 4 (arbeids-miljø-loven) §§ 57 til 65 og Hovedavtalen for statsansatte.

4.2. Overføring

Dersom en skole blir innskrenket, omorganisert eller nedlagt, kan de som er tilsatt fast i undervisningsstilling eller lederstilling ikke sies opp, men har plikt til å gå over i annen stilling. Overføringen skal så vidt mulig skje til stilling som krever de samme faglige kvalifikasjoner. Vedkommende beholder lønnstrinn og de øvrige økonomiske rettigheter som er opparbeidet på overføringstidspunktet, men følger for øvrig de vilkår som gjelder for den nye stillingen.

Lærer som blir overtallig skal ha varsel tidligst mulig. Om mulig skal dette skje minst ett år før overtallighet inntrer.

Arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler § 57, § 61, § 62 gjelder tilsvarende.

4.3.Generelt

Dersom en skole blir nedlagt, innskrenket eller omorganisert og dette får konsekvenser for de tilsatte, har arbeidsgiver plikt til å oppta forhandlinger med de tillitsvalgte om disponering av personalet dersom noen av de berørte ber om det.

5.Avskjed

Innehaver av undervisningsstilling eller lederstilling kan avskjediges av tilsettings-myndigheten etter reglene i arbeidsmiljølovens § 66, pkt.1, eller for embetsmenn ved dom.

I saker om avskjed kommer forvaltningslovens regler om saksbehandling og klage, samt arbeidsmiljølovens § 66 til anvendelse. Vedkommende skal dessuten gis anledning til å for-klare seg både muntlig og skriftlig for tilsettingsmyndigheten, før vedtak om avkjed treffes.

Så vel tilsettingsmyndigheten som den tilsatte kan kreve bevisopptak som nevnt i domstols-loven § 43, 2. ledd.

6.Midlertidig fjernelse fra tjenesten

Dersom tjenestens tarv krever det, kan innehaver av undervisnings- eller lederstilling med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stilling (suspenderes) av tilsettingsmyndig-heten når det er grunn til å anta at vedkommende kan avskjediges etter pkt. 5.

Dersom tilsettingsmyndigheten kommer til at det ikke foreligger avskjedsgrunn, skal suspensjonen straks oppheves. Suspensjon skal videre oppheves dersom vedtak om avskjed ikke er truffet eller sak om fradømmelse av stillingen ikke er reist innen seks måneder. Er sak reist om fradømmelse av stillingen kan suspensjonen forlenges inntil saken er endelig avgjort.

Inntil vedtak om avskjed er truffet, har vedkommende krav på stillingens lønn. I lønnen kan gjøres fradrag for eventuell inntekt som vedkommende har opptjent i annen stilling i stat eller kommune i suspensjonsperioden.

7.Særlige rettigheter og plikter

For undervisningspersonale gjelder lønnsregulativets fellesbestemmelser med tilpasnings-avtaler.

Personale som omfattes av avtalen har rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse, flytte-, skyss- og kostgodtgjøring etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for offentlige tjeneste-menn.

For undervisningspersonale som ble tilsatt før 1. januar 1976, gjelder lov om videregående opplæring § 41, II pkt. 2.

8.Overgangsbestemmelser

Avtalen av 22. desember 1975 om rettsvilkår m.v. for personalet i undervisningsstillinger og lederstillinger i den videregående skolen gjelder til 31. juli 1984. Dette innebærer bl.a. at evt. faste tilsettingsforhold skal avgjøres pr. 31. juli 1984 på grunnlag av reglene i avtalen av 22. desember 1975 for de som er tilsatt i videregående skole i skoleåret 1983-84.

Timelærere som har godkjent utdanning for sin stilling (evt. etter dispensasjon, jf. rundskriv F-220/76) og er tilsatt fra 1. august 1984, får sitt tilsettingsforhold omgjort til tilsetting på opp-sigelse i delstilling. Tilsettingsforholdet til timelærere som ikke har godkjent utdanning eller er tilsatt for å utføre arbeid av forbigående karakter, opphører ved utløpet av tilsettings-perioden, jf arbeidsmiljølovens § 58 A.

Fra og med 1. august 1984 foretas alle tilsettinger (herunder også omgjøring til fast tilsetting) på grunnlag av denne avtalen.

9.Avvik fra avtalen

Dersom det skal gjøres avvik fra denne avtalen, må det inngås tariffavtale mellom partene.

10. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 24.3.98 t.o.m. 31.7.98. Den fornyes for 1 år av gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen