Regionreform - orientering om det videre arbeidet

Etter at Stortinget våren 2015 ga sin støtte til regjeringens forslag til regionform, oppfordret jeg alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å gjennomføre nabopraten. Hensikten var at alle skulle vurdere og avklare om det var aktuelt med en sammenslåing med en eller flere av naboene. Jeg ser med glede og interesse at samtaler er i gang i alle deler av landet, og at det utredes konkrete sammenslåingsalternativer.

I Meld. St. 22 (2015−2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver la regjeringen fram målene for større og sterkere regioner. Regjeringen ønsker å bygge videre på de roller, oppgaver og funksjoner fylkeskommunene har i dag, og styrke regionenes rolle som regional samfunnsutvikler. Færre og større regioner er et premiss for å utvikle nye folkevalgte regioner med en forsterket samfunnsutviklerrolle, og for overføring av nye oppgaver og ansvar.

Det er bred politisk enighet om at tiden nå er inne til å gjennomføre en regionreform. Regjeringen mener landet bør deles inn i om lag ti nye folkevalgte regioner. Jeg mener at om lag ti nye folkevalgte regioner legger et godt grunnlag for overføring av nye oppgaver og ansvar – både på kort og lang sikt. Det legger også grunnlag for at staten kan gjennomgå egne regionale strukturer, for å søke å oppnå best mulig samsvar med den nye strukturen til regionalt folkevalgt nivå på de områder der dette er hensiktsmessig.

Kommunal- og forvaltningskomiteen la 2. juni frem sin innstilling til meldingen (Innst. 377 S (2015−2016)). Saken ble behandlet i Stortinget 8. juni. Stortinget har sluttet seg til forslagene i meldingen og målet om ti nye regioner. Flertallet i komiteen, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, ber regjeringen "foreta en balansert og samlet vurdering av ny regionstruktur i lys av målene med reformen og kriteriene for ny struktur, etter at fylkeskommunene har fattet sine vedtak, og legge frem forslag for Stortinget til inndeling av det nye regionale folkevalgte nivået på om lag ti regioner."

Jeg tar sikte på å legge fram en proposisjon med forslag til ny regionstruktur våren 2017. Samtidig vil jeg tydeliggjøre hvilke oppgaver og ansvar de nye regionene vil få.

En videreføring av nåværende fylkesstruktur er ikke et alternativ i denne reformen. Fylkestingene bør utover høsten få seg forelagt reelle nye strukturalternativ(er) til behandling. Intensjonsavtaler mellom fylkeskommunene kan være et nyttig verktøy for å nedfelle hvordan man ønsker at en ny region skal se ut. Dere må selv vurdere hvordan kommunene best mulig kan involveres i arbeidet med inndelingsspørsmålet.

Dere er bedt om å fatte vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016.

Stortinget ber om et ekspertutvalg

Stortingsflertallet ber om at det nedsettes et ekspertutvalg som skal vurdere ytterligere oppgaveoverføring til regionene, når den nye regionstrukturen er fastlagt (anmodningsvedtak nr. 821, Innst. 377 S (2015−2016)). Jeg tar sikte på å nedsette et slikt utvalg våren 2017 – etter Stortingets vedtak om ny struktur for regionalt folkevalgt nivå. Formålet med utvalget vil være å vurdere ytterligere oppgaveoverføringer ut over de forslagene til nye oppgaver som ligger i Meld. St. 22 (2015−2016) og Stortingets merknader til denne.

Fylkesmennenes fremtidige struktur

Parallelt med arbeidet med ny regionstruktur pågår det en utredning i departementet av fremtidig fylkesmannstruktur. Det er nedsatt en intern prosjektgruppe som foretar en faglig scenariobasert utredning, blant annet i lys av kommunereformen og regionreformen.

Utredningen ble i sommer sendt ut på bred foreleggelse til blant annet fylkeskommunene. Den faglige utredningen drøfter hensyn, egenskaper og konsekvenser av ulike strukturalternativer for fylkesmannsembetene. Utredningen er ikke behandlet politisk i KMD. Fristen for å gi innspill til den faglige utredningen er satt til 14. oktober 2016. Regjeringens beslutning om fremtidig fylkesmannstruktur vil bli koordinert med departementets arbeid med proposisjonen med forslag til ny struktur for regionalt folkevalgt nivå våren 2017.

Det videre arbeidet

Det er regjeringens mål å gjennomføre kommunereformen og regionreformen samtidig, slik at både nye kommuner og nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020.

Det er avgjørende for mitt videre arbeid med regionreformen at fylkeskommunene og Oslo kommune nå tydeliggjør hvilke nye strukturer man ønsker. Dere har nå anledning til å ta lederskap og påvirke deres egen framtid. Deres utredninger, argumenter og vedtak vil være det sentrale grunnlaget for regjeringens samlede forslag til Stortinget. Prosessen vi er inne i, skal legge grunnlaget for en helhetlig og varig regionstruktur, som styrker regionalt folkevalgt nivå som samfunnsutviklere.

Jeg ønsker derfor å følge drøftingene og prosessene i fylkene utover høsten. Jeg vil i løpet av kort tid invitere fylkeskommunene og Oslo kommune til landsdelsvise møter i departementet, for å høre om status i arbeidet og drøfte med dere hvordan vi i fellesskap kommer frem til et samlet og balansert nytt regionkart.

Med hilsen

Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister