Innhald


 • linkdocE15E1#doc1 Innleiing
 • linkdocE15E2#doc2 Samandrag
  • linkdocE18E1#doc2.1 RAMMER FOR ROVVILTFORVALTINGA
  • linkdocE18E2#doc2.2 GJENNOMFØRTE FORVALTINGSTILTAK
  • linkdocE18E3#doc2.3 ROVVILTBESTANDANE
  • linkdocE18E4#doc2.4 MENNESKET OG ROVDYRA
  • linkdocE18E5#doc2.5 FORVALTINGSFRAMLEGG
 • linkdocE15E3#doc3 Overordna rammer for rovviltforvaltinga
  • linkdocE18E6#doc3.1 INTERNASJONALE AVTALAR OG REKOMMENDASJONAR
   • linkdocE19E1#doc3.1.1 Bernkonvensjonen
   • linkdocE19E2#doc3.1.2 Biodiversitetskonvensjonen
   • linkdocE19E3#doc3.1.3 Den paneuropeiske biodiversitets- og landskapsstrategien
   • linkdocE19E4#doc3.1.4 Washingtonkonvensjonen (CITES)
   • linkdocE19E5#doc3.1.5 Europarådskonvensjonen om vern av produksjonsdyr
   • linkdocE19E6#doc3.1.6 Erklæring om matvaretryggleik
   • linkdocE19E7#doc3.1.7 ILO-konvensjon nr 169 «Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater»
  • linkdocE18E7#doc3.2 TILHØVE SOM PÅVERKAR FORVALTINGA AV NORDISKE FELLESBESTANDAR
  • linkdocE18E8#doc3.3 LOVGJEVING
  • linkdocE18E9#doc3.4 SENTRALE STORTINGSDOKUMENT
  • linkdocE18E10#doc3.5 FORVALTINGSORGANA - OPPGÅVER OG ANSVARSDELING
   • linkdocE19E8#doc3.5.1 Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet
   • linkdocE19E9#doc3.5.2 Direktoratet for naturforvaltning
   • linkdocE19E10#doc3.5.3 Fylkesmannen
   • linkdocE19E11#doc3.5.4 Kommunen
   • linkdocE19E12#doc3.5.5 Reindriftsforvaltninga
 • linkdocE15E4#doc4 Gjennomførte forvaltingstiltak
  • linkdocE18E11#doc4.1 TILTAK OG VERKEMIDDEL I MILJØFORVALTINGA
   • linkdocE19E13#doc4.1.1 Tiltak retta mot rovviltbestandane
   • linkdocE19E14#doc4.1.2 Tiltak for å ta vare på leveområda
   • linkdocE19E15#doc4.1.3 Felling og avskyting
   • linkdocE19E16#doc4.1.4 Tap og erstatning av sau
   • linkdocE19E17#doc4.1.5 Tap og erstatning av rein
  • linkdocE18E12#doc4.2 TILTAK OG VERKEMIDDEL I LANDBRUKSFORVALTINGA
  • linkdocE18E13#doc4.3 FØREBYGGANDE TILTAK MOT ROVVILTSKADAR
   • linkdocE19E18#doc4.3.1 Forvaltinga si vurdering av gjennomførte tiltak i fylka
   • linkdocE19E19#doc4.3.2 Vitskapeleg evaluering av førebyggande tiltak og internasjonale røynsler
  • linkdocE18E14#doc4.4 GJENNOMFØRT FoU
  • linkdocE18E15#doc4.5 NORDISK SAMARBEID
  • linkdocE18E16#doc4.6 MEDVERKNAD OG INFORMASJON
 • linkdocE15E5#doc5 Bestandsutvikling og overlevingsevne for rovviltartane
  • linkdocE18E17#doc5.1 GAUPE
  • linkdocE18E18#doc5.2 JERV
  • linkdocE18E19#doc5.3 BJØRN
  • linkdocE18E20#doc5.4 ULV
  • linkdocE18E21#doc5.5 ROVVILTBESTANDANE SI OVERLEVINGSEVNE
 • linkdocE15E6#doc6 Mennesket og rovdyra
  • linkdocE18E22#doc6.1 SAUENÆRING
   • linkdocE19E20#doc6.1.1 Utvikling i omfang
   • linkdocE19E21#doc6.1.2 Verdien av saueproduksjonen
   • linkdocE19E22#doc6.1.3 Gjeting og tilsyn
  • linkdocE18E23#doc6.2 REINNÆRING
   • linkdocE19E23#doc6.2.1 Utvikling i driftsmåtar og reintal
   • linkdocE19E24#doc6.2.2 Støtteordningar over reindriftsavtala
  • linkdocE18E24#doc6.3 ANNAN AKTIVITET
   • linkdocE19E25#doc6.3.1 Jakt på hjortevilt
   • linkdocE19E26#doc6.3.2 Birøkt
   • linkdocE19E27#doc6.3.3 Viltoppdrett
   • linkdocE19E28#doc6.3.4 Hundar
  • linkdocE18E25#doc6.4 TRYGGLEIK
  • linkdocE18E26#doc6.5 GENERELLE HALDNINGAR TIL
 • linkdocE15E7#doc7 Mål, tiltak og verkemiddel
  • linkdocE18E27#doc7.1 FORVALTINGSMÅL
   • linkdocE19E29#doc7.1.1 Gaupe
   • linkdocE19E30#doc7.1.2 Jerv
   • linkdocE19E31#doc7.1.3 Bjørn
   • linkdocE19E32#doc7.1.4 Ulv
  • linkdocE18E28#doc7.2 TILTAK OG VERKEMIDDEL
   • linkdocE19E33#doc7.2.1 Tiltak og verkemiddel retta mot sauenæringa
   • linkdocE19E34#doc7.2.2 Tiltak og verkemiddel retta mot reinnæringa
   • linkdocE19E35#doc7.2.3 Erstatningsordningar
   • linkdocE19E36#doc7.2.4 Tiltak retta mot rovviltbestandane
   • linkdocE19E37#doc7.2.5 Internasjonalt samarbeid
   • linkdocE19E38#doc7.2.6 Oppgåver og statistikk
  • linkdocE18E29#doc7.3 FORSKING OG KUNNSKAPSBEHOV
 • linkdocE15E8#doc8 Medverknad og konfliktreduksjon
  • linkdocE18E30#doc8.1 MEDVERKNAD PÅ SENTRALT NIVÅ
  • linkdocE18E31#doc8.2 MEDVERKNAD PÅ REGIONALT OG
  • linkdocE18E32#doc8.3 INFORMASJON OG SAMRÅD MED AKTUELLE BRUKARAR OG LOKALBEFOLKNING
  • linkdocE18E33#doc8.4 TILTAK FOR Å UNNGÅ KONFLIKTAR MELLOM BJØRN OG MENNESKE
 • linkdocE15E9#doc9 ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSAR
  • linkdocE18E34#doc9.1 FORVALTINGA
  • linkdocE18E35#doc9.2 FORSKINGA
  • linkdocE18E36#doc9.3 ERSTATNING OG SKADEFØREBYGGANDE TILTAK
Lagt inn 4 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen