Strategiske mål og resultatmål

Strategiske mål Resultatmål Eksempler på indikatorer

1 Vern og bruk av biologisk mangfold

I tråd med forpliktelsene i Konvensjonen om biologisk mangfold, skal det biologiske mangfoldet i Norge bevares og dets utviklingsmuligheter skal fortsatt sikres.

Verdiene som framkommer gjennom samspillet mellom samfunn og natur skal realiseres til beste for samfunnet, samtidig som kostnadene knyttet til vern og forvaltning av biologisk mangfold skal fordeles rettferdig.

 • Et representativt utvalg av alle naturtyper, samt de større sammenhengende urørte naturområdene skal bevares.
 • Et bredest mulig mangfold i kulturpåvirkede miljøer skal sikres.
 • Levedyktige bestander av alle kjente og naturlig forekommende arter av virveldyr, høgere planter, og endemiske arter skal bevares.
 • Et bredt og representativt utvalg av arter, innen grupper av laverestående dyr, laverestående planter, sopp og mikroorganismer, bl.a. med vekt på samfunnsmessig viktige arter, skal bevares.
 • Den genetiske variasjonen innen og mellom bestander hos truede, sårbare, utnyttbare og dyrkede arter skal bevares.

Tilstandsindikator:
Endring i areal av noen utvalgte økosystemer

Påvirkningsindikator:
Endring i arealbruk for utvalgte områder

Tiltaksindikator:
Areal av vernede områder som andel av totalt areale

2 Friluftsliv
Alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende miljøvennlig aktivitet både i nærmiljøet og i naturen for øvrig.
 • Områder av verdi for friluftslivet skal sikres mot nedbygging, inngrep og støy og forvaltes som grunnlag for miljøvennlige former for friluftsliv for lokalbefolkning og tilreisende.
 • I byer og tettsteder skal det sikres en mest mulig sammenhengende grønnstruktur som binder indre by sammen med naturområder i utkanten.
 • Det skal sikres trafikksikker adkomst til naturpregede arealer innen rimelig avstand fra skoler og barnehager, som grunnlag for daglig lek og opphold i helsevennlige omgivelser.
 • Utnyttbare vilt- og fiskeressurser skal være tilgjengelige for allmennheten.
 • Tradisjonell turkultur i tråd med allemannsretten skal holdes i hevd

Tilstandsindikator:
Arealer tilgjengelig for friluftsliv langs kysten

Påvirkningsindikator:
Inngrep eller påvirkninger som reduserer mulighetene eller forringer verdien for friluftsliv

Tiltaksindikator:
Antall sikrede og tilrettelagte friluftsområder langs kysten

3 Kulturminner- og kulturmiljøer

Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres som ressurs og grunnlag for opplevelse av historisk kontinuitet, kulturhistorisk og arkitektonisk mangfold, gjenkjennelse og tilhørighet i hverdagen i tråd med en bærekraftig utvikling.

Kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes ut fra en samlet livsløpsbetraktning vedrørende de miljø- og ressursmessige konsekvensene av ombruk framfor bygging av nytt.

 • Det skal sikres et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer med stor sosial, geografisk, etnisk og tidsmessig bredde.
 • Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres og forvaltes som grunnlag for kunnskapsutvikling, stedsidentitet og aktiv bruk.

Tilstandsindikator:
Endring i bestanden av bygninger/bygningsmiljøer fra før 1900

Påvirkningsindikator:
Inngrep i fredete og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer

Tiltaksindikator:
Antall objekter og områder fredet etter kulturminneloven eller regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.

4 Hav- og vannforurensning
Det skal sikres en vannkvalitet i ferskvannsforekomster og marine områder som sikrer opprettholdelse av arter og økosystemer og ivaretar hensynet til menneskenes helse og trivsel.
 • Det skal i hovedsak være ryddet opp på avløpssektoren innen år 2000.
 • Utslippene av nitrogen og fosfor til utsatte deler av Nordsjøen skal være redusert med ca 50 % snarest mulig regnet fra 1985.
 • Viktige vannforekomster nær områder hvor folk bor og oppholder seg til daglig og som fra naturens side er egnet for bading og nærfriluftsliv, skal sikres en vannkvalitet som tilfredsstiller slik bruk og et vern av tilgrensende arealer mot nedbygging og skadelige inngrep.
 • Vannforekomster og kystområder av spesiell verdi for bevaring av det biologiske mangfold, skal beskyttes mot skadelige utslipp og påvirkninger.
 • Det skal til enhver tid være et akseptabelt beredskapsnivå sett i forhold til faren for oljesøl.

Tilstandsindikator:
Vannkvalitet i utsatte deler av Nordsjøen

Påvirkningsindikator:
Utslipp av nitrogen og fosfor

Tiltaksindikator:
Reduksjon i areal av høstpløyd jordbruksareal som andel av totalt jordbruksareal

5 Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal ikke føre til helseskader eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Konsentrasjonene av de farligste kjemikaliene i miljøet skal bringes ned mot bakgrunnsnivået for naturlig forekommende stoffer og tilnærmet null for menneskeskapte forbindelser.
 • Utslipp av enkelte miljøgifter (jf. prioritetslisten i boks 6.2) skal stanses eller reduseres vesentlig innen år 2000, 2005 og 2010.
 • Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen en generasjon (25 år).
 • Risiko for at utslipp og bruk av kjemikalier forårsaker skade på helse og miljø skal reduseres vesentlig.

Tilstandsindikator:
Areal av fjordområder med kostholdsrestriksjoner

Påvirkningsindikator:
Utslipp av særlig prioriterte miljøgifter

Tiltaksindikator:
Utvalgt nasjonalt tiltak angående utslipp/bruk av kjemikalier

6 Avfall og gjenvinning
Avfallsproblemene skal løses slik at avfallet gir minst mulig skade og ulempe for mennesker og naturmiljø, samtidig som avfallet og håndteringen av dette legger minst mulig beslag på samfunnets ressurser.
 • Redusere mengden avfall som oppstår, og mengden helse- og miljøfarlige kjemikalier i avfallet.
 • Fremme økt materialgjenvinning og energiutnyttelse av avfallet.
 • Sikre en miljømessig forsvarlig sluttbehandling av restavfallet.
 • Praktisk talt alt spesialavfall skal enten gjenvinnes eller gå til sluttbehandling i godkjente norske anlegg.
 • Tidligere tiders feildisponering av spesialavfall o.l. skal ikke medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer ved at det gjennomføres undersøkelser og nødvendige tiltak på kjente områder med potensiell fare, og forurensede områder hvor det planlegges arealbruksendring.

Påvirkningsindikator:
Mengden husholdningsavfall pr. capita.

Tiltaksindikator:
Mengden kommunalt avfall som blir deponert

7 Klimaendringer, luftforurensninger og støy
Klimaendringer
Konsentrasjonen av klimagasser skal stabiliseres på et nivå som vil forhindre skadelig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemer, jf. FNs rammekonvensjon om klimaendringer.
 • Norge skal som en del av forpliktelsene under Klimakonvensjonen vedta nasjonale strategier og treffe tilsvarende tiltak for å begrense klimaendring ved å redusere utslipp og øke opptaket av drivhusgasser. (Nærmere utforming av nasjonale mål vil bl.a. bli vurdert i lys av resultatene fra de pågående klimaforhandlingene.)

Tilstandsindikator:

 • Global middeltemperatur
 • Endringer i hyppighet av ekstreme hendelser som flom, storm etc. regionalt

Påvirkningsindikator:

 • Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren
 • Utslipp av klimagasser

Tiltaksindikator:

 • Klimagassutslipp/cap.
 • Energibruk/BNP
 • Bruk av fossilt brensel som andel av total energibruk
Uttynning av ozonlaget
All produksjon og forbruk av ozonreduserende stoffer skal stanses, jf. Montrealprotokollen om stoffer som reduserer ozonlaget.
 • Forbruket av metylbromid skal reduseres med 25 % innen 1998, 50 % innen 2005 og opphøre innen 2010 med 1991 som basisår.
 • Forbruket av hydroklorfluorkarboner (HKFK) skal reduseres med 35 % innen 2004, 60 % innen 2007, 80 % innen 2010, 95 % innen 2013 og opphøre innen 2015 med HKFK-nivå i 1989 + 2,6 % av KFK-nivået i 1989 som basisnivå.

Tilstandsindikator
Total ozon (endringer i ozonlaget)/UV-stråling

Påvirkningsindikator
Utslipp av ozonreduserende stoffer

Tiltaksindikator:
Forbruk, produksjon og bruk av ozonreduserende stoffer

Grenseoverskridende luftforurensninger
Utslippene av svovel, nitrogenoksider og flyktige organiske forbindelser skal reduseres slik at påvirkningen av naturen holdes innenfor kritiske belastningsgrenser (naturens tålegrense) og slik at menneskets helse og miljøet ikke skades, jf. protokoller under konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensing.
 • SO 2-utslipp skal maksimalt være 34000 t/år fra og med år 2000.
 • NO x-utslipp skal maksimalt være på 1987-nivå (235 kt/år) og skal reduseres med i størrelsesorden 30% ift 1986-nivå.
 • (Nærmere utforming av nasjonale mål vil bl.a. bli vurdert i lys av resultatene fra forhandlingene om ny NO x-protokoll).
 • VOC-utslipp fra fastlandet og norsk økonomisk sone sør for 62. breddegrad skal være redusert med 30 % fra 1989 - 99
 • VOC-utslipp for hele landet inkludert økonomisk sone skal ikke være høyere i 1999 enn 1988.

Tilstandsindikator:
Områder med overskridelse av kritisk belastningsnivå for sur nedbør, overgjødsling og bakkenært ozon

Påvirkningsindikator:
Utslipp av SO 2, NO x og VOC

Tiltaksindikator:
Resultat av nasjonale tiltak i henhold til internasjonale avtaler

Lokale luftforurensninger og støy
Problemer med luftforurensninger og støy skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas.
 • Det skal sikres vesentlig bedret luftkvalitet i byer og tettsteder innen 2005 i forhold til 1994.
 • Det skal oppnås vesentlig reduksjon av støyplager i byer og tettsteder innen 2005 i forhold til 1994.

Tilstandsindikator:
Antall personer utsatt for støy over 55dB og ant. personer utsatt for luftforurensninger over helsemessig anbefalte grenseverdier

Påvirkningsindikator:
Mengde fossilt brensel brukt til ulike stasjonære og mobile formål

Tiltaksindikator:
Andel transportarbeid og energibruk utført ved miljøvennlige former og teknologi

Lagt inn 12 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen