3 Vi reduserer skjemaveldet

3 Vi reduserer skjemaveldet

3.1 Rydding i regelverket

3.1.1 Vi vil sette i gang en nasjonal dugnad for å rydde opp i og forenkle forskriftsverket for å gjøre hverdagen enklere for små bedrifter.

Ansvar: Justisdepartementet/Nærings- og handelsdepartementet
Igangsettes tidlig i 1999, avsluttes i 2001

Igangsatte aktiviteter
Ovennevnte dugnad er iverksatt med Statskonsult som prosjektleder. Selve gjennomføringen av dugnaden vil i grove trekk bestå av følgende hoveddeler :

  • del 1: Kartlegging
  • del 2: Strukturgjennomgang og strukturforbedring
  • del 3: Gjennomgang og forenkling av innhold på de områder hvor strukturgjennomgangen avdekker behov

Selve kartleggingen skal være gjennomført innen 31. desember 1999. Det enkelte departement er ansvarlig for kartlegging av eget og underliggende etaters forskriftsverk.

Planlagte aktiviteter
Ovennevnte tilsier at dugnadens del 2 igangsettes fra og med 1. januar 2000. I denne fasen, som vil vare i 2 år, vil forskriftenes struktur og form gjennomgås med sikte på opprydding og forenkling.

3.1.2 Vi vil gjennomgå regelverket for å redusere det totale omfanget av innrapporteringer fra næringslivet. I dette arbeidet skal regelverket som gir størst belastning for de små bedriftene prioriteres.

Ansvar: Ansvarlige departementer i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet
1999

Igangsatte aktiviteter
NHD vurderer en samordnet gjennomgang av hjemmelsgrunnlaget for registrerte skjema/oppgaveplikter. Dette for å finne ut om behovet for ulike opplysninger er tilstede og om behovet står i forhold til den belastningen som påføres de næringsdrivende.

Planlagte aktiviteter
Ovennevnte arbeid vil starte med en gjennomgang av de oppgaveplikter som genererer størst belastning for de minste bedriftene og vil bygge på Oppgaveregisterets database over eksisterende oppgaveplikter. Registeret vil ta opp disse spørsmålene i en etatsvis tilnærmingsstrategi for samordning og forenkling, se også pkt. 3.3.3. NHD vil utarbeide en egen handlingsplan for dette arbeidet høsten 1999.

I denne sammenhengen kan også nevnes to store prosjekter som er tatt inn i programmet ”Et enklere Norge”, nemlig samordning og forenkling av regelverket og tilsynsbestemmelsene på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Utgangspunktet for dette arbeidet er Statskonsults rapport ”Helt, stykkevis og delt” som høsten 1999 sendes ut på en bred høring.

3.1.3 Vi vil i 2002 på nytt kartlegge bedriftenes kostnader knyttet til etterlevelse av regelverket innenfor områdene skatt, arbeidsliv og miljø, slik at de tiltak som nå iverksettes kan etterprøves og vurderes.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
I løpet av 2002

Igangsatte aktiviteter

NHD gjennomførte i 1998 en kartlegging av bedriftenes kostnader med å etterleve regelverk innenfor områdene skatt, arbeidsliv og miljø. Kartleggingen viste bl.a. at små bedrifter brukte gjennomsnittlig langt mer av sin tid til å etterleve regelverket enn større bedrifter. Arbeidet var en del av en større kartlegging i regi av OECD.

Planlagte aktiviteter
OECDs internasjonale sammenstilling planlegges ferdigstilt våren 2000. Statistisk Sentralbyrå la i september 1999 frem en rapport som omhandler den norske kartleggingen.

Det vil bli foretatt en tilsvarende kartlegging i Norge i 2002.

3.2 Et bedre beslutningsgrunnlag ved regelendringer

3.2.1 Vi vil sørge for at Utredningsinstruksens krav om å vurdere konsekvenser for næringslivet og de små bedriftene ved regelendringer blir ivaretatt.

Ansvar: Alle departementer

Iverksatte aktiviteter
En interdepartemental arbeidsgruppe utarbeidet vinteren 1998/99 et utkast til revisjon av gjeldende Utredningsinstruks. I arbeidet ble det lagt vekt på en klargjøring av forvaltningens plikt til også å vurdere konsekvensene for næringslivet ved regelendringer. Gruppens utkast ble oversendt AAD i februar 1999.

Planlagte aktiviteter
AAD tar sikte på at en revidert utgave av gjeldende instruks vedtas i løpet av høsten 1999.

NHD vurderer for tiden innføring av såkalte ”business-test-panels” i Norge, som vil kunne bidra til en bedre kartlegging av næringslivets konsekvenser ved innføring av nytt regelverk. Det er viktig å se en slik eventuell innføring i sammenheng med utarbeidelsen av en veileder til bruk ved næringsøkonomiske konsekvensvurderinger, se pkt. 3.2.3.

3.2.2 Oppgaveregisterets rolle som høringsinstans ved forslag om nye regler og ved regelendringer skal styrkes.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
Høsten 1998

Iverksatte aktiviteter
Oppgaveregisteret skal etter gjeldende forskrift være høringsinstans i saker som kan medføre nye eller endrede oppgaveplikter for næringslivet. Det er viktig at rutiner for dette innarbeides i den statlige forvaltningen slik at nytt eller endret regelverk blir utformet på en måte som genererer minst mulig skjemabelastning for næringslivet.

På bakgrunn av ovennevnte sendte Nærings- og handelsministeren i desember 1998 ut et brev til alle departementer og en rekke statsetater for å gjøre disse oppmerksom på Oppgaveregisteret arbeid generelt samt registerets rolle som høringsinstans.

Planlagte aktiviteter
NHD vil i løpet av høsten 1999 gjennomføre en informasjonskampanje hvor Oppgaveregisterets rolle presenteres. I den forbindelse vil det bli utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om registeret.

3.2.3 Vi vil utvikle en veileder til bruk ved vurdering av konsekvenser for næringslivet ved regelendringer. Hensynet til små bedrifter og deres rammebetingelser vil bli spesielt ivaretatt. Oppgaveregisterets rolle som høringsinstans vil også bli presisert i veilederen.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
Våren 1999

Igangsatte aktiviteter
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra FIN, KRD, AAD og NHD har fått i oppdrag å utarbeide et utkast til en veileder som kan være til hjelp når næringsøkonomiske konsekvenser skal vurderes. Som et utgangspunkt for arbeidet har ECON Senter for økonomisk analyse analysert og evaluert fire allerede innførte lover/lovendringer.

Planlagte aktiviteter
Ovennevnte analyse, som ble oversendt NHD våren 1999, danner det empiriske grunnlaget for arbeidsgruppens arbeid med utkastet til veileder. Veilederen planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 1999. Det vil videre i løpet av år 2000 bli etablert et helhetlig opplegg som sikrer at veilederen på en god måte kommer til anvendelse ved bl.a. regelverksarbeid i ulike fagdepartementer/etater.

3.3 Gjenbruk av data

3.3.1 Oppgaveregisteret skal være en pådriver i arbeidet med å samordne og forenkle eksisterende oppgaveplikter. Det er et mål at registeret utvides til også å omfatte kommunale og fylkeskommunale oppgaver. For å forberede dette vil vi igangsette et arbeid med å kartlegge omfanget av kommunale oppgaveplikter.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
Oppstart 1998

Igangsatte aktiviteter
Som et første ledd i kartleggingen av kommunale oppgaveplikter gjennomførte Oppgaveregisteret våren 1999 en forundersøkelse i de kommuner som inngår i prosjekt Næringsvennlige kommuner, jf. pkt. 10.1.4.

Resultatene fra denne undersøkelsen er i løpet av sommeren blitt bearbeidet av registeret. Etter en ytterligere kontakt mellom registeret og de enkelte kommunene, samt bruk av egen kommune som referanse, vil en konklusjon på arbeidet overleveres NHD i oktober 1999.

Planlagte aktiviteter
NHD og Oppgaveregisteret vil på bakgrunn av konklusjonen fra ovennevnte kartlegging, vurdere hvordan arbeidet knyttet til samordning i og enklere innrapportering til kommunene best bør videreføres. KS vil bli invitert til å delta i det videre arbeidet.

3.3.2 Vi vil bygge opp en database for datadefinisjoner under Oppgaveregisteret for å øke den reelle datagjenbruken mellom offentlige etater.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
1999

Igangsatte aktiviteter
Oppgaveregisteret vil i løpet av 1999 utrede spørsmålet om hvordan en database kan bygges opp.

Planlagte aktiviteter
Ovennevnte utredning vil danne grunnlag for utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse.

3.3.3 Vi vil gjennomføre de regelendringer som er nødvendig for større grad av forsvarlig datagjenbruk.

Ansvar: Ansvarlige departementer i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet

Iverksatte aktiviteter
Oppgaveregisteret besitter i dag informasjon om alle lovpålagte statlige oppgaveplikter og hvilke lover/forskrifter som hjemler disse. Registeret blir derfor et viktig redskap i det videre arbeidet med å få til regelendringer som er nødvendig for større grad av forsvarlig datagjenbruk.

Planlagte aktiviteter
Oppgaveregisteret vil være aktiv i forhold til å kreve samordning når slike muligheter avdekkes, samt påpeke muligheter for regelendringer/-forenklinger når dette synes hensiktsmessig. NHD vil aktivt støtte Oppgaveregisteret i dette arbeidet. I tillegg vil de muligheter for samordning og forenkling som avdekkes under gjennomgangen av hjemmelsgrunnlaget for registrerte skjema/oppgaveplikter under tiltak 3.1.2 bli fulgt opp.

Oppgaveregisteret har så langt ikke identifisert regler/forskrifter som er til hinder for forsvarlig gjenbruk av data. I stedet ser det ut som om det i første rekke er selve teknologien som er et hinder for økt grad av datagjenbruk. Dette er forhold som det aktivt tas tak i på flere områder, bl.a. gjennom støtte til SLN-prosjektet, jf. tiltakspunktene under kap. 3.4.

3.4 Elektronisk innrapportering

3.4.1 Vi vil starte arbeidet med opprettelse av en regnskapsdatabase under Brønnøysundregistrene. Denne vil gjøre registeret i stand til å motta og oppbevare data elektronisk. Elektronisk oppbevaring av data øker potensialet for gjenbruk. Skattedirektoratet vil etablere et generelt mottak for elektronisk innrapportering som skal ta imot alle typer elektroniske overføringer.

Ansvar: Finansdepartementet
Oppstart 1999

Iverksatte aktiviteter

Brønnøysundregistrene deltar i et samarbeidsprosjekt med Skattedirektoratet og Statistisk Sentralbyrå om utvikling av en elektronisk avgiverløsning for innrapportering av ligningsdata (SLN-prosjektet). Registeret arbeider nå med etablering av et mottakssystem som er en forutsetning for å kunne teste om avgiverprogramvaren fungerer som forutsatt. Uttestingen skal gjennomføres i 1999.

Planlagte aktiviteter
Opprettelse av selve regnskapsdatabasen vil skje i år 2000. Databasen vil kunne være i drift fra og med år 2001.

3.4.2 Vi vil opprette et program for elektronisk datautveksling og innrapportering for å imøtekomme behovene for tiltak på et overordnet nivå.

Ansvar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet
1998

Igangsatte aktiviteter
AAD har sammen med NHD vedtatt å etablere et flerårig program for elektronisk datautveksling og innrapportering med Statskonsult som operativt ansvarlig. Programmet er i en etablerings- og opptrappingsfase i 1999. Det er videre etablert et samarbeid med Brønnøysundregistrene/Oppgaveregisteret.

Med forankring i en utarbeidet prosjektplan har Statskonsult startet arbeidet med kartlegging av grunndataregistre og bruken av elektronisk innrapportering og datagjenbruk. Det er etablert et bredt sammensatt aktørforum for dette arbeidet.

Statskonsult har videre påbegynt en kartlegging av grunnlaget og resultatene fra samarbeidet mellom Skattedirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene om innhenting og videreformidling av opplysninger under System for Ligning av Næringsdrivende (SLN-prosjektet, jf. pkt. 3.4.1). Det er i tillegg igangsatt forberedende arbeid med en samlet casefremstilling av et sentralt grunndataregister som skal belyse forhold som datafangst, registerhold og kvalitetskrav samt distribusjon og gjenbruk, herunder eierskap og distribusjonskanaler.

3.4.3 Vi vil opprette en prosjektgruppe som skal være en pådriver i arbeidet med tilrettelegging for elektronisk innrapportering fra næringslivet til offentlige etater. Gruppen vil igangsette nødvendige pilotprosjekter.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
1998

Igangsatte aktiviteter
NHD har i samarbeid med Norsk EDIPRO og Statskonsult opprettet en gruppe som skal fremskynde bruk av elektronisk innrapportering fra næringslivet til statlige etater. Gruppens oppgave er å finne frem til, prioritere og initiere pilotprosjekter og ledes av NHD. I tillegg fungerer gruppen som en aktørgruppe for program for elektronisk datautveksling og innrapportering (PEDI) hvor Statskonsult er ansvarlig for gjennomføringen, jf. pkt. 3.4.2. Norsk EDIPRO har sekretariatsansvar for gruppen.

Gruppen har avholdt tre møter hvor ressursene i første rekke er benyttet til å bygge opp en felles kompetanseplattform samt en felles forståelse av gruppens oppgaver. Problemstillinger knyttet til datagjenbruk vil også bli drøftet i gruppen.

Planlagte aktiviteter
Til gruppens møte i november vil Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Handelens- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) utarbeide en prosjektskisse som skal sikre en bedre oversikt/forståelse av det bedriftene opplever som skjemaveldet.

NHD vil i samarbeid med Oppgaveregisteret vil, jf. pkt. 3.3.1, vurdere hvordan det er mulig å arbeide videre for å innlemme kommunale oppgaveplikter i registeret.

NHD vil videre, i samarbeid med Brønnøysundregistrene, presentere tanker for hvordan et arbeid for utvikling av ”intelligente” skjema, kan utformes.