Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Innledning og sammendrag


1 Innledning og sammendrag

1.1 Innledning

Formålet med denne meldingen er å gi en kort redegjørelse for de overordnede avveiningene som ligger til grunn for prioriteringene og de økonomiske planrammene i stortingsmeldingene om Norsk veg- og vegtrafikkplan, Norsk jernbaneplan, Norsk luftfartsplan og i meldingen om havner og infrastruktur for sjøtransport. Alle planene gjelder for tiårsperioden 1998 - 2007, men med hovedvekt på den første fireårsperioden. I denne meldingen drøftes Regjeringens samferdselspolitiske prioriteringer med utgangspunkt i Regjeringens overordnede mål og strategier og de retningslinjer som ble trukket opp i behandlingen av St.meld. nr. 32 (1995 - 96) Om grunnlaget for samferdselspolitikken, jf. Innst. S. nr. 21 (1996 - 97).

I St.meld. nr. 32 (1995 - 96) presenterte Regjeringen hovedprinsippene som ligger til grunn for arbeidet med en helhetlig transportpolitikk. I innstillingen om meldingen uttalte Samferdselskomiteen følgende:

"Komiteen vil be om at prosessen for planperioden 2002 - 2011 blir lagd opp slik at Stortinget får seg førelagt plandokumenta for dei ulike sektorane innafor ramma av ein nasjonal samferdselsplan. Komiteen ber difor departementet i tillegg til sektorplanane om å utarbeide eit dokument, m.a. med bakgrunn i denne innstillinga, som viser samanhengen mellom sektorplanane, og forklare dei overordna og heilskaplege avvegingane som er gjort. Dette vil kunne gje eit betre grunnlag for å vurdere målsetjingar og strategiar enn det som sektorplanane kvar for seg gjev høve til."

I meldingen pekte Regjeringen på at den vil videreutvikle den overordnede styringen av transportsektoren, slik at det kan legges til rette for større grad av helhetstenking med mål- og rammestyring og strategisk planlegging, framfor detaljstyring av enkeltprosjekter og tiltak. Foreliggende melding fremmes av Samferdselsdepartementet etter et samarbeid med Fiskeridepartementet. I arbeidet med denne meldingen og i meldingene om sektorplanene, er det, innenfor foreliggende plansystemer, foretatt en samordning over sektorgrensene. I tråd med Stortingets ønsker vil Regjeringen ved rullering av sektorplanene legge opp planprosessene med sikte på å presentere planene innenfor rammen av en samlet samferdselsplan. Et slikt opplegg kan i større grad gi grunnlag for å vurdere tiltak for alle transportformene sett under ett og innenfor geografisk avgrensede områder, blant annet innenfor viktige transportkorridorer.

1.2 Sammendrag

Regjeringen legger for kommende planperiode stor vekt på at bedret framkommelighet og lavere transportkostnader for næringslivet og for samfunnet totalt skal skje innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og et godt miljø. De ulike transportmidlenes fortrinn skal utnyttes best mulig, samtidig som de negative effektene ved bruk av transportmidlene skal begrenses. I planperioden 1998 - 2007 legger Regjeringen derfor opp til å prioritere tiltak som bidrar til et effektivt transportsystem for næringsliv og personer og hvor miljø- og trafikksikkerhet er tillagt stor vekt.

Regjeringen legger til grunn at det skal være et hensiktsmessig transporttilbud i hele landet. Transport- og miljøproblemene i byområdene er delvis annerledes enn i distriktene, noe som tilsier en geografisk differensiert transportpolitikk. I de største byene er et godt tilpasset kollektivtilbud viktig for å avlaste vegnettet og begrense negative effekter av biltrafikk. I distriktene er et godt vegnett viktig for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv og for å kunne opprettholde sysselsetting og bosetting.

Regjeringen ønsker å styrke kollektivtransporten, særlig i byområdene, for å bidra til en mer miljøvennlig og trafikksikker transport og samtidig avhjelpe kapasitetsproblemer i vegnettet. Regjeringen mener at det er behov for et bredt samarbeid mellom statlige og lokale aktører for å oppnå dette.

Regjeringen legger opp til å utvikle jernbanen til en konkurransedyktig transportform der den har miljømessige og trafikale fortrinn i forhold til andre transportformer. Regjeringen legger vekt på tiltak som bidrar til å utvikle jernbanen særlig i og mellom de største byene.

Regjeringen vil legge økt vekt på drift og vedlikehold for å bevare en god standard på eksisterende infrastruktur. Vedlikehold for å bevare høy standard på infrastrukturen er god ressursforvaltning.

De langsiktige budsjettmessige utfordringene og Regjeringens prioritering av utdanning, helse og omsorg tilsier at det er begrenset rom for vekst i de offentlige utgiftene til andre tiltak. De økonomiske rammene for transportsektoren må vurderes ut fra og tilpasses en samlet realøkonomisk ramme.

For å begrense negative effekter av transport er det nødvendig å bruke andre typer tiltak enn infrastrukturtiltak, som f.eks. ulike former for trafikkreguleringer. Dette er særlig aktuelt i byområder der de negative effektene av vegtransporten kan være store.

For jernbanesektoren legger Regjeringen til grunn en veiledende økonomisk planramme på totalt 17 700 mill. kr for de første fire år av planperioden, mens Regjeringen legger til grunn en veiledende planramme på totalt 38 600 mill. kr til vegformål i samme periode. Opplegget innebærer at aktiviteten i noen grad vris fra veg til jernbane sammenlignet med planperioden 1994-1997. Rammene for perioden 2002 - 2007 er samlet sett videreført på det samme nivået.

Den samlede ressurstilgangen til luftfartssystemet vil være avhengig av etterspørselen og inntektsutviklingen. Fra høsten 1998 skjer det endringer i Luftfartsverkets finansieringsevne ved at inntektsstrømmen fra driften av Fornebu i sin helhet tilfaller det statlige aksjeselskapet Oslo Lufthavn AS. Dette faller i tid sammen med at staten overtar 26 regionale flyplasser som skal oppgraderes teknisk/operativt, noe som krever omfattende investeringer.

Bygging av nye flyplasser må vurderes opp mot kostnadene blant annet knyttet til utbedringer av eksisterende flyplasser og flyruter, samt samlet reisetid for passasjerene. Det er pr. i dag ikke planlagt bygging av nye flyplasser, med unntak for ny flyplass i Båtsfjord til avløsning av eksisterende kommunal flyplass som må stenges på grunn av nytt flyoperativt regelverk.

Regjeringen vil bidra til utviklingen av effektive havner som knutepunkt i transportkorridorer og som del av et helhetlig transportsystem. Dette skal legge til rette for at sjøtransporten bedre kan inngå som et integrert ledd i kombinerte transporter. Behovet for tiltak for å styrke den statlige innflytelsen i beslutningsprosessene og i forvaltningen av havnene innenfor rammene av en kommunal havneforvaltning vil bli vurdert. En hensiktsmessig klassifisering av havner, herunder prioritering av havner som ledd i transportkorridorer inn og ut av landet, vil være med å bestemme ressursinnsatsen for å bedre veg- og jernbanetilknytningen til havnene. Regjeringen vil utvikle fiskerihavner, farleder og øvrig infrastruktur for sjøtransporten. Økonomiske planrammer vil bli framlagt i stortingsmeldingen om havner og infrastruktur for sjøtransport 1998 - 2007.

Lagt inn 18 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen