Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 Oppfølging av NVVP...


2 Oppfølging av NVVP 1994 - 97

I det etterfølgende gis en omtale av sentrale forutsetninger for NVVP 1994 - 97 og resultater som var forutsatt nådd i perioden, sett i forhold til faktisk utvikling og oppnådde resultater.

2.1 Utvikling i vegtrafikk

I St. meld. nr. 34 (1992 - 93) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994 - 97 ble det presentert framskrivninger for den gjennomsnittlige veksten i vegtransporten for perioden 1990 - 2001 og 1990 - 2010, jf. nærmere omtale i kapittel 3.4. Det ble ikke presentert anslag for forventet vekst i planperioden. Volumet av vegtrafikken i dag er imidlertid om lag på linje med de langsiktige vekstbanene i St. meld. nr. 34 (1992 - 93), jf. figur 3.11.

2.2 Økonomisk oversikt

Det ble i St.meld. nr. 34 (1992 - 93) lagt til grunn en samlet økonomisk ramme til vegformål på ca. 42 mrd. kr eksklusive bompenger, jf. tabell 2.1.

Tabell 2.1

Kap.BetegnelseNVVP 1994-97Bevilget/ annen finansiering 1994-97 1>Sum 1994-97 i pst. av NVVP
1320Vegadministrasjon6 2546 21199,3
1321Drift og vedlikehold av statens veger mv.16 35815 01691,8
1322Statens veganlegg18 19816 766 2>90,9
1323

Tilskudd til fyldkesveganlegg

1 15680169,3
1324Spesielt vedlikehold som følge av oppheving av telerestriksjoner 3>-509-

Sum statsmidler41 96639 30391,9 4>

Bompenger m.m.4 4804 40098,2

Totalt46 44643 70392,7

1 Regnskap 1994-96 og SIII 1997.
2 Her inngår midler til spesielle investeringer for kollektivtransport mv. i storbyene på 127,3 mill. kr for 1997 og post 71 Tilskudd til rassikring. Disse midlene var ikke forutsatt i vegplanrammen 1994-97, og inngår derfor ikke i oppfølgingsprosenten i forhold til NVVP 1994-97.
3 Disse midlene var ikke forutsatt i vegplanrammen for 1994-97, og inngår derfor ikke i oppfølgingsprosenten i forhold til NVVP 1994-97.
4 Nyopprettede poster/kapittel ikke medregnet, jf. fotnote 2 og 3.

I vegplanperiode 1994 - 97 er det bevilget om lag 38,5 mrd. kr til oppgaver innenfor planrammen til vegformål i St.meld. nr. 34 (1992 - 93). I tillegg kommer om lag 630 mill. kr som er blitt bevilget over nyopprettede poster/kapittel til vegformål som ikke var forutsatt i St.meld. nr. 34. Dette gjelder i hovedsak midler til spesielt vedlikehold som følge av oppheving av telerestriksjonene på riks- og fylkesvegnettet (kap. 1324), og midler til rassikringstiltak (kap. 1322, post 71).

Videre er det bevilget om lag 670 mill. kr til særskilte investeringer for kollektivtrafikk i storbyene (jf. kap. 1322, post 30 for 1997 og tidligere kap. 1331).

Oppfølgingsprosenten i forhold til NVVP 1994 - 97 er på 92 pst (når en ser bort fra bevilgningene over de nyopprettede poster/kapittel). Bevilgningene i vegplanperioden 1994 - 97 ligger om lag 3,4 mrd. kr under rammen i St.meld. nr. 34 (1992 - 93). Den lave oppfyllingsgraden må ses i sammenheng med den generelle økonomiske utvikling og Regjeringens samlede budsjettopplegg.

Prioriteringene mellom budsjettkapitler har i stor grad fulgt St.meld. nr. 34 (1992 - 93). Det har imidlertid vært nødvendig med en høy oppfølgingsgrad til administrasjon, bl.a. for å dekke utgifter til formål som er kommet til etter at St.meld. nr. 34 (1992 - 93) ble lagt fram.

Tilskudd til fylkesveganlegg (kap. 1323) har en lav oppfølgingsgrad. Dette må ses i sammenheng med Regjeringens samlede kommuneøkonomiske opplegg.

2.3 Virkninger av handlingsprogrammet i NVVP 1994 - 97

Med utgangspunkt i de økonomiske rammene ble det i NVVP 1994 - 97 gitt en oversikt over forventede virkninger på transportkostnader, skadde og drepte i trafikken, antall personer utsatt for støy og luftforurensning.

Både for framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø er de forventede virkningene pr. 1.1.98 i hovedsak lavere enn forutsatt i NVVP 1994 - 97. Dette er særlig en følge av den lave økonomiske oppfyllingsgraden. Det er bl.a. flere anlegg som ikke vil bli fullført i løpet av perioden slik som forutsatt.

Tabell 2.2 viser forventede virkninger i St.meld. nr. 34 (1992 - 93) og det resultat som nå forventes ved utgangen av planperioden. De forventede virkninger for miljø kan ikke sammenliknes direkte med tallene i St. meld. nr. 34 (1992 - 93) pga. endrede beregningsmetoder. I tillegg er både antall støyplagede og antall utsatt for innendørs støy over 45 dBA ved inngangen til planperioden nedjustert.

Tabell 2.2


St. meld
nr. 34
Forventet
pr. 1.1.98
Reduserte transportkostnader (mrd kr)1814,7
Redusert antall skadde og drepte900730
Redusert antall personer utsatt for konsentrasjoner av NO2 over 350 mg/m3 (midlingstid 1 time) langs riksveg1000700
Redusert antall boligenheter med innendørs støynivå over 45 dbA800700
Redusert antall personer plaget av vegtrafikkstøy8 00011 000

2.3.1 Framkommelighet

Investeringstiltak som gjennomføres i vegplanperioden 1994 - 97 vil redusere transportkostnadene med om lag 14,7 mrd. kr. Dette er en oppnåelsesgrad i forhold til St.meld nr. 34 på 82 pst. Det er ovenfor redegjort for årsaker til svakere resultater enn forventet i NVVP 1994 - 97.

I 1995 ble alle telerestriksjonene opphevet på riks- og fylkesvegnettet. Pr. 1.1.98 vil hele stamvegnettet og 92 pst av det øvrige riksvegnettet, være tillatt for 10 tonn aksellast hele året. Opphevingen av telerestriksjoner på riks- og fylkesveger fra og med 1995, gir beregningsmessig en årlig innsparing i transportkostnadene på omlag 350 mill. kr.

Ved utgangen av planperioden vil et noe større antall km ny og utbedret riksveg være åpnet for trafikk enn forutsatt i St.meld. nr. 34 (1992 - 93). Pr. 1.1.98 vil 774 km riksveg være åpnet for trafikk, mens St. meld. nr. 34 (1992 - 93) forutsatte 729 km.

Lengden på gang- og sykkelvegnettet er utvidet med 372 km pr. 1.1.98 mot 344 km som forutsatt i St. meld nr. 34.

Ved inngangen til planperioden oppfylte 35 pst av ferjesambandene de langsiktige målene med hensyn til minstetilbud, jf. NVVP 1994 - 97 der det er redegjort for disse. Ved utløpet av planperioden oppfyller omtrent 40 pst av sambandene målene.

Riksvegferjedriften blir tilført 3 nybygg i 1997 som følge av forsøk med anbud. Det var opprinnelig ikke lagt opp til bygging av nye ferjer i perioden.

2.3.2 Trafikksikkerhet

Tiltak som gjennomføres i vegplanperioden 1994 - 97, er bergegnet til å gi om lag 730 færre skadde og drepte årlig ved utgangen av perioden enn uten disse tiltakene. Dette er 81 pst av den virkning som ble forventet i St.meld. nr. 34 (1992 - 93). I tillegg til lavere bevilgninger til investeringer enn forutsatt, skyldes dette at virkningen av enkelte prosjekt i St.meld. nr. 34 (1992 - 93) var overvurderte, og at innsatsen på trafikant- og kjøretøysiden har vært mindre enn forutsatt.

2.3.3 Miljø

Antall personer plaget av vegtrafikkstøy og luftforurensing forventes redusert med 11 000 pr. 1.1.98, mens antall boligenheter med innendørs støynivå over 45 dBA reduseres med 700. Antall personer utsatt for NO 2 over 350 µg/m 3> vil reduseres med 700 pr. 1.1.98.

Som omtalt ovenfor, er det pga. endrede beregningsmetoder vanskelig å sammenlikne resultatene direkte med St.meld. nr. 34 (1992 - 93).

Lagt inn 18 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen