Tilråding

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrar:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 37/98 av 30. april 1998 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 37/98 av 30. april 1998 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting, i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Utenriksdepartementet ligger ved.