Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Avtalen om Det europeiske...

1 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 37/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 14/98 av 6. mars 1998(1

Ennå ikke kunngjort.

).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(2

EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 1.

) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 29 (rådsdirektiv 94/33/EF) skal nytt nr. 30 lyde:

«30. 396 L 0071: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 1).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

I artikkel 3 nr. 10 skal med ordet «traktaten» forstås «EØS-avtalen».»

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

EØS-komiteens sekretærer

G. Vik

E. Gerner

Til toppen