Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Bakgrunn

1 Bakgrunn

Ved EØS-komitéens beslutning nr 91/98 av 25. september ble europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF om felles regler for utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av disse tjenestenes kvalitet, tatt inn i EØS-avtalen. Regelverket vil gå inn i EØS-avtalens vedlegg XI om telekommunikasjonstjenester.

Europakommisjonen la 11. juni 1992 fram en Grønnbok om utviklingen av Fellesskapets posttjenester, COM (91) 476. Etter en bredt anlagt høringsrunde utarbeidet Kommisjonen en meddelelse til Rådet og Europaparlamentet om retningslinjer for utvikling av EUs posttjenester, COM (93) 247. Disse dokumenter ble fulgt opp av Rådsresolusjon av 7. februar 1994 om utvikling av Fellesskapets posttjenester, Rres 94/C 48/02. Kommisjonen la 26. juli 1995 fram (publisert 2. desember 1995) et utkast til rådsdirektiv om utviklingen av Fellesskapets posttjenester og forbedring av tjenestenes kvalitet, 95/C 322/10, samt utkast til meddelelse om anvendelse av konkurransereglene på postområdet, 95/C 322/03.

Direktivutkastet fra Kommisjonen møtte motstand blant flere medlemsland og ble drøftet flere ganger i både Rådet og Europaparlamentet. Rådet vedtok 29. april 1997 en såkalt felles holdning til direktivforslaget (97/C 188/02). Direktivet ble endelig vedtatt i Rådet og Parlamentet 15. desember 1997, etter gjennomført forliksprosedyre. Den vedtatte direktivteksten er betydelig endret i forhold til Kommisjonens første utkast. Det har særlig vært uenighet om graden av liberalisering av det indre marked for posttjenester, og resultatet ble at det vedtatte direktivet ikke medfører en omfattende liberalisering av postmarkedet.

Beslutningen i EØS-komitéen ble fattet med forbehold om Stortingets godkjennelse, da gjennomføringen av beslutningen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grl. § 26 og EØS-avtalens artikkel 103.

EØS-komitéens beslutning og direktivteksten i norsk oversettelse følger som trykt vedlegg. Forslag til gjennomføring av beslutningen forelegges Stortinget i en egen Odelstingsproposisjon fra Samferdselsdepartementet om endring i postloven. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 91/98.

Til toppen