Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 Nærmere om direktivet

2 Nærmere om direktivet

Formålet med direktivet er å skape felles rammebetingelser for alle postoperatører i det indre marked og sikre allmennheten landsdekkende tilbud av grunnleggende posttjenester av god kvalitet og til rimelige priser. Det antas at dette best kan oppnås gjennom å gradvis åpne for mer konkurranse.

I direktivets kapittel 2 fastsettes krav om at landene må sikre en universell posttjeneste, dvs at landene har plikt til å tilby landsdekkende formidling av postsendinger av en nærmere fastsatt kvalitet. Hvert enkelt land gis rett til å reservere enkelte posttjenester til den eller de postoperatører som utfører den universelle tjenesten, dvs adgang til å fastsette et enerettsområde (kapittel 3). Det er ikke fastsatt en plikt til å ha et slikt enerettsområde, kun en adgang til å gi en eller flere postoperatører enerett til formidling av postsendinger innenfor visse vekt- og prisgrenser.

Artikkel 7 nr 3 fastsetter en videre tidsplan for nærmere utredninger og eventuelle beslutninger om en ytterligere gradvis liberalisering av postmarkedet, spesielt for grensekryssende postsendinger og direktereklame, samt en ny vurdering av de gjeldende pris- og vektgrensene. Kommisjonen skal komme med et forslag til endringer innen utgangen av 1998. Deretter skal eventuelle endringer vedtas i Europaparlamentet og Rådet senest 1. januar 2000 med virkning fra 1. januar 2003.

Kapittel 5 inneholder bestemmelser for hvordan de enkelte lands posttakster skal fastsettes, og hvilke regnskapsprinsipper som skal legges til grunn for at enerettsvirksomhetene ikke skal foreta kryssubsidiering av konkurranseutsatte tjenester. Kapittel 6 og 7 inneholder bestemmelser om en ordning for hvordan landene skal fastsette og harmonisere kvalitetsstandarder og tekniske standarder for posttjenester. I kapittel 9 pålegges landene å utpeke en nasjonal forvaltningsmyndighet som er uavhengig av postoperatørene.

Ettersom utkast til lov og forskriftsendringer som følger av direktivet tidligere har vært på alminnelig høring, er det ikke funnet nødvendig å sende utkastet til stortingsproposisjon på bred høring.

Til toppen