Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3 EØS-komitéens beslutning

3 EØS-komitéens beslutning

Som et ledd i samarbeidet i EØS, vedtok EØS-komitéen 25. september 1998 å endre vedlegg XI om telekommunikasjonstjenester, slik at avtalen også omfatter EUs direktiv om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet. Beslutningen inneholder en innledning og 5 artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen og spesielt artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-komitéen.

Artikkel 1 slår fast at «Telekommunikasjonstjenester» skal tilføyes som undertittel etter overskriften «OMHANDLEDE RETTSAKTER» før punkt 1 i rådsdirektiv 87/372/EØF i EØS-avtalens vedlegg XI.

Artikkel 2 slår fast at europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet skal legges til under punkt 5c i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF i EØS-avtalens vedlegg XI.

Artikkel 3 slår fast at direktivet skal gjelde på islandsk og norsk på lik linje med andre språk i Fellesskapets medlemsland.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen skal gjelde fra 1. oktober 1998, under forutsetning av at EØS-komitéen har mottatt alle meddelelser fra partene i henhold til artikkel 103 nr. 1 i EØS-avtalen.

Artikkel 5 slår fast at EØS-komitéens beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Etter artikkel 103 nr 1 jf. nr 2 skal EFTA-statene innen seks måneder fra tidspunktet for beslutningen (som var 25. september 1998), bekrefte overfor de øvrige EØS-land at de forfatningsmessige krav er oppfylt, dvs for Norges del at Stortingets godkjennelse er innhentet. Fristen for gjennomføring av direktivet i norsk rett er den samme.

Til toppen