Vedlegg 4

Vedlegg 4

Organisering og forhandlingsprosess

1. EUs HJEMMEL FOR UTVIDELSES-

FORHANDLINGENE

Etter at traktaten om Den europeiske union trådte i kraft 1. november 1993, ligger hjemmelen for opptak av nye medlemmer i denne traktatens artikkel O:

«Enhver europeisk stat kan søke om å bli medlem av Unionen. Den retter sin søknad til Rådet, som treffer sin beslutning enstemmig etter å ha rådspurt Kommisjonen og med tilslutning fra Europaparlamentet, som skal treffe sin beslutning med absolutt flertall av medlemmene.

Vilkårene for å bli opptatt og den tilpasning av traktatene som danner grunnlaget for Unionen som dette medfører, skal fastsettes i en avtale mellom medlemsstatene og søkerstaten. Avtalen skal forelegges alle avtalestater til ratifikasjon i samsvar med deres forfatningsregler».

Før Maastricht-traktaten trådte i kraft, lå de tilsvarende bestemmelser i Roma-traktatens daværende artikkel 237. Da forhandlingene med Norge ble innledet 5. april 1993 lå således EFs hjemmel for forhandlingene i Romatraktatens artikkel 237, mens hjemmelsgrunnlaget ble endret til Maastricht-traktatens artikkel O da denne traktaten trådte i kraft.

Det fremgår av den siterte traktatbestemmelse at det er partene i traktatene - medlemsstatene - som forhandler med søkerland om tiltredelsesvilkårene. I praksis foregår forhandlingene innen rammen av Rådet, der det til enhver tid sittende formannskap leder forhandlingene på vegne av medlemsstatene.

2. NORGES FORHANDLINGER

Etter at Stortinget 19. november 1992 hadde gitt sin tilslutning til å søke og innlede forhandlinger om norsk medlemskap i De europeiske fellesskap, ble den norske søknaden overlevert til det britiske formannskapet i EFs råd 25. november 1992.

Rådet ba deretter Kommisjonen på vanlig måte utarbeide en vurdering av Norges søknad om medlemskap. Som grunnlagsmateriale for Kommisjonens vurdering ble det utarbeidet og oversendt fyldig dokumentasjon fra norsk side. Kommisjonens vurdering ble framlagt for Rådet 24. mars 1993. Vurderingen konkluderte med at forhandlinger om medlemskap burde innledes med Norge snarest mulig. Forhandlingene ble innledet med et ministermøte i Luxembourg 5. april 1993.

Medlemskapsforhandlingene fant sted innen rammen av en egen Konferanse bestående av det enkelte søkerland og Rådet. Konferansen møtte på ministernivå og på embetsnivå. På ministernivå deltok fra norsk side handelsministeren, mens EU-siden ble ledet av formannen i Rådet. På embetsnivå, såkalt stedfortredernivå, var Norge representert ved sin forhandlingsleder. Formannen i De faste representanters komité førte ordet på vegne av EU.

Konferansen ble assistert av et eget Konferansesekretariat, opprettet innen Rådets Generalsekretariat. Konferansesekretariatet ytet nødvendig bistand med utarbeidelse av formelle konferansedokumenter og protokollering av de konklusjoner man etterhvert nådde under forhandlingenes gang.

Kommisjonen har ingen traktatfestet funksjon under EUs utvidelsesforhandlinger. Kommisjonen spilte imidlertid en viktig rolle gjennom forberedelsen av EUs forhandlingsholdninger og gjennom sin bindeleddfunksjon mellom partene. En egen utvidelsesenhet ble opprettet i Kommisjonen i forbindelse med medlemskapsforhandlingene.

Norge hadde inntil forhandlingsåpningen deltatt som observatør i den gjennomgang av EFs avledete regelverk som ble påbegynt med Kommisjonen i februar 1993. Gjennomgangen, som tok sikte på en presentasjon av regelverket og kartlegging av mulige vanskeligheter for søkerlandene, ble i det vesentlige avsluttet i juni 1993.

På grunnlag av gjennomgangen ble det fra søkerlandenes side utarbeidet såkalte posisjonspapirer, hvor det enkelte land fremmet krav om tilpasninger og overgangsordninger i forhold til regelverket. Rådet tok stilling til kravene gjennom såkalte felles holdninger. Utkast til felles holdning ble utarbeidet av Kommisjonen og behandlet i Rådet i regi av en egen utvidelsesgruppe, for påfølgende vedtak i De faste representanters komité eller eventuelt i Ministerrådet.

Når en slik felles holdning forelå kunne det aktuelle spørsmål tas opp til drøftelse i Konferansen.

Forhandlingene var i henhold til vedtak i Det europeiske råd i Brussel 29. oktober 1993, forutsatt sluttført til 1. mars 1994 av hensyn til behandlingen av forhandlingsresultatet i Europaparlamentet før valgperiodens utløp i mai 1994. Denne frist ble noe overskredet.

De avsluttende forhandlinger på ministernivå fant sted i perioden 26. februar - 1. mars, 7.- 8. mars og 15.- 16. mars 1994. Før disse var det i alt avholdt 7 møter i Konferansen på ministernivå og 8 møter på stedfortredernivå.

Utarbeidelsen av selve medlemskapsavtalen ble påbegynt i slutten av desember 1993. Arbeidet fant sted innen en multilateral redaksjonskomité sammensatt av representanter for medlemslandene og søkerlandene under ledelse av det sittende formannskap, og med deltakelse av Kommisjonen og Rådssekretariatet.

Arbeidet foregikk på grunnlag av en engelsk tekst, mens juristlingvister arbeidet parallelt med tekster på de øvrige offisielle EF-språk og søkerlandenes språk.

Sluttføringen av arbeidet med medlemskapsavtalen, herunder avklaringen av ordlyden i enkelte bestemmelser i avtalen, nødvendiggjorde et siste møte i Konferansen på stedfortredernivå 12. april 1994. Avtalen ble dagen etter oversendt Europaparlamentet. Europaparlamentet gav sin samtykkende uttalelse til hvert av de fire søkerlands medlemskapsavtaler 4. mai 1994.

Avtalen vil bli undertegnet i alle språkversjoner på Korfu 24. juni 1994.

3. DET NORSKE FORHANDLINGSAPPARATET

Store deler av sentralforvaltningen har vært involvert i arbeidet med forberedelse og gjennomføring av forhandlingene.

Ved kgl. res. av 4. desember 1992 ble handelsministeren oppnevnt som ansvarlig statsråd for forberedelse og gjennomføring av medlemskapsforhandlingene.

Til å følge og vurdere forberedelsen av og utviklingen i forhandlingene ble det videre oppnevnt et statssekretærutvalg. Utvalget hadde ved forhandlingenes avslutning følgende sammensetning:

Statssekretær Marianne Andreassen, Utenriksdepartementet, leder

Statssekretær Ole Berrefjord, Statsministerens kontor

Statssekretær Siri Bjerke, Utenriksdepartementet

Statssekretær Jan Aaboen, Finansdepartementet

Statssekretær Anne Breiby, Nærings- og energidepartementet

Statssekretær Gunnar Myrvang, Nærings- og energidepartementet

Statssekretær Ottar Befring, Landbruksdepartementet

Statssekretær Oddny A. Bang, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Statssekretær Børre Pettersen, Miljøverndepartementet

Statssekretær Ingeborg Moen Borgerud, Justisdepartementet

Statssekretær Stig Erik Fossum, Barne- og familiedepartementet

Statssekretær Otto Gregussen, Fiskeridepartementet

Spesialråd Ketil Børde, Utenriksdepartementet, ble oppnevnt som koordinator for forberedelsen og gjennomføringen av medlemskapsforhandlingene.

Norges faste representant til De europeiske fellesskap, ambassadør Eivinn Berg, ble oppnevnt som forhandlingsleder på embetsnivå.

Videre ble det oppnevnt en forhandlingsdelegasjon av sakkyndige på embetsnivå. Denne hadde ved forhandlingenes avslutning følgende sammensetning:

Ekspedisjonssjef Einar M. Bull, Utenriksdepartementet, stedfortredende forhandlingsleder

Spesialrådgiver Jonas Gahr Støre, Statsministerens kontor

Ekspedisjonssjef Amund Utne, Finansdepartementet

Ekspedisjonssjef Johan Ludvik Løvald, Utenriksdepartementet

Ekspedisjonssjef Per Ludvig Magnus, Utenriksdepartementet

Departementsråd Erik Himle, Nærings- og energidepartementet

Underdirektør Gabriella Dånmark, Landbruksdepartementet

Ekspedisjonssjef Fred-Olav Sørensen, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ekspedisjonssjef Kjell Glomnes, Miljøverndepartementet

Departementsråd Ingelin Killengreen, Justisdepartementet

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Barne- og familiedepartementet

Ekspedisjonssjef Torben Foss, Fiskeridepartementet

Ekspedisjonssjef Knut Brofoss, Sosial- og helsedepartementet

Avdelingsdirektør Jan Wessel Hegg, Utenriksdepartementet

Det ble oppnevnt et antall rådgivere for forhandlingsdelegasjonen. Følgende virket som rådgivere ved forhandlingenes avslutning:

Underdirektør Oda Sletnes, Utenriksdepartementet

Underdirektør Bente Angell-Hansen, Utenriksdepartementet

Avdelingsdirektør Nina Bjerkedal, Finansdepartementet

Lovrådgiver Henrik Bull, Justisdepartementet

Ekspedisjonssjef Reier Søberg, Nærings- og energidepartementet

Byråsjef Leif A. Dunfjeld, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Utredningsleder Arve C. Skjerpen, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Underdirektør Sverre Kvakkestad, Landbruksdepartementet

Underdirektør Margaret Sandvik, Barne- og familiedepartementet

Ekspedisjonssjef Stein Owe, Fiskeridepartementet

Det ble opprettet et forhandlingssekreteriat og oppnevnt leder og nestleder for dette. Disse var ved forhandlingenes avslutning:

Underdirektør Anders Erdal, Utenriksdepartementet, leder

Byråsjef Helge Skaara, Utenriksdepartementet, nestleder

Lagt inn 1 september 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen