Vedlegg 6

Vedlegg 6

Interimsordningen

I en brevveksling mellom søkerlandene og EU som er vedlagt sluttakten ble det etablert en konsultasjons- og informasjonsprosedyre for perioden fram til tiltredelse i EU («Konsultasjons- og informasjonsordning for å vedta visse bestemmelser og andre tiltak som skal treffes i løpet av perioden forut for tiltredelse»). Prosedyrens formål er i første rekke å sikre en dialog mellom EU og søkerlandene i forbindelse med vedtak av nytt EF-regelverk.

Konsultasjons- og informasjonsprosedyren innebærer blant annet at man kan be om konsultasjoner innenfor rammen av en interimskomité, før Rådet fatter beslutning i saker av betydning for søkerlandene. Arbeidet i interimskomiteen er i første rekke rettet inn mot COREPER, dvs. medlemslandenes faste representanter. Alle områdene i EU-samarbeidet omfattes av ordningen. Ethvert forslag og enhver meddelelse fra Kommisjonen som kan føre til beslutninger i Rådet, vil bli gjort kjent for de tiltredende stater etter at ha blitt lagt fram for Rådet. For perioden mellom undertegning og tiltredelse, legges det opp til at søkerlandene gis aktiv observatørstatus i EU. Dette betyr at man kan delta i organene i EU, men uten stemmerett. Som ledd i dette vil søkerlandene gis observatørstatus i de omlag 430 komitéene og arbeidsgruppene under Rådet.

Det er viktig for Norge å benytte de mulighetene til informasjon og påvirkning som informasjons- og konsultasjonsprosedyren, og senere observatørstatusen, gir.

Lagt inn 1 september 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen