Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Les mer om lovarbeidet på Stortingets nettsted

Departementsvis oversikt over noen av de viktigste endringene i lover og forskrifter fra 1. januar 2020

Viser 7581-7600 av 7751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

  02.07.1991 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. juli 1991 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Energiloven

  01.01.1991 Lov Olje- og energidepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om avgift på utslipp av CO2

  21.12.1990 Lov Finansdepartementet

  For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO₂ -avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrift 28. september 1990 nr. 778 til lov om avgift på omsetning av billedkunst

  28.09.1990 Forskrift Kulturdepartementet

  Se forskriften på lovdata.no

 • Midlertidig forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl

  24.08.1990 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 24. august 1990 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 20, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 45, 6 aug

  Se forskriften på lovdata.no

 • Forskrift for tilskott til erosjonsforebyggende tiltak

  16.07.1990 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1990 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.Endringer: Endret ved forskrifter 18. feb 2000 nr. 252, 30 juni 2000 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Stadnamnlova - stadnl.

  18.05.1990 Lover Kulturdepartementet

  Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

  Se loven på lovdata.no

 • T-1/90 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven til å forlenge midlertidig forbud mot deling og byggearbeid uten begrensing (§ 33)

  01.02.1990 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til fylkesmennene Rundskrv nr. T-1/90 01.02.1990 I medhold av § 13 fjerde ledd første punktum og etter samråd med Forbruker- og administrasjonsdepartementet har Miljøverndepartementet gjort følgende vedtak: Den begrensning i fylkesmannens

 • Rundskriv H-18/90

  Til plan- og bygningsloven § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense

  07.01.1990 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til kommunene, fylkeskommunene fylkesmennene og departementene Nr. H-18/90 Vår ref. 90/3109 Dato 01.07.1990 Til plan- og bygningsloven § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense Innhold/hovedpunkter Generelt Fortolkning av § 70 nr

 • Alkoholloven

  01.01.1990 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense

  Se loven på lovdata.no

 • M-138/1989 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  (November 1989)

  01.11.1989 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M‑138/89 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999997 50669 DIK November 1989 Rundskriv M-147/1980 Til fylkeslandbruksstyrene, kommunene og landbruksnemndene Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon I

 • Forskrift 6. oktober 1989 nr. 4154 om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig

  06.10.1989 Forskrift Kulturdepartementet

  Se forskriften på lovdata.no

 • Forskrift om avlsstasjoner

  04.07.1989 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. juli 1989 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 10 jan

  Se forskriften på lovdata.no

 • Statistikkloven

  16.06.1989 Lov Finansdepartementet

  Denne lov skal fremme effektiv produksjon av tjenlig statistikk gjennom regler for innsamling og bruk av opplysninger til statistiske formål og gjennom regler for Statistisk Sentralbyrås organisasjon og virksomhet.

  Se loven på lovdata.no

 • Pliktavleveringslova - avlvl.

  09.06.1989 Lover Kulturdepartementet

  Føremålet med denne lova er å tryggja avleveringa av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til nasjonale samlingar, slik at desse vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for

  Se loven på lovdata.no

 • T-5/89 Ikraftsetting

  Ikraftsetting av endringer i plan­ og bygningsloven og visse andre arealdisponeringslover

  09.06.1989 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Nye forskrifter til kulturminneloven om faglig ansvarsområde mv. delegasjon

  01.06.1989 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • Rundskriv N-4/1989

  Gebyrer for løyver etter samferdselslova

  28.03.1989 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet RUNDSKRIV N-4/89 25.05.1989 EW/ETv Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunane Oslo kommune, Samferdselsavdelinga GEBYR FOR LØYVER ETTER SAMFERDSELSLOVA Ved utferding av løyvedokument eller duplikatdokument etter

 • Forskotteringsloven - forskl.

  17.02.1989 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Formålet med bidragsforskott er å sikre at barn som omfattes av loven får utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige hver måned.

  Se loven på lovdata.no

 • Rundskriv H-20/89

  Veiledning bruken av plan- og bygningslovens bestemmelser om bebyggelsens utseende - særlig plan- og bygningslovens § 74 nr 2

  07.01.1989 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv H‑20/89 15. juni 1989 Veiledning bruken av plan- og bygningslovens bestemmelser om bebyggelsens utseende – særlig plan- og bygningslovens § 74 nr 2 Innhold/hovedpunkter 1. Bakgrunn, forarbeider 2. Tiltak bestemmelsen omfatter 3.