Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

I St.meld. nr. 26 (2006-07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, ble det varslet en revitalisering av de nasjonale politiske føringene som lå til grunn for kjøpesenterstoppen (1999-2004). Det ble også varslet at regjeringen ville vurdere å ta i bruk nye juridiske virkemidler for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional politikk på dette området.

Last ned brevet i pdf

I St.meld. nr. 26 (2006-07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, ble det varslet en revitalisering av de nasjonale politiske føringene som lå til grunn for kjøpesenterstoppen (1999-2004). Det ble også varslet at regjeringen ville vurdere å ta i bruk nye juridiske virkemidler for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional politikk på dette området.

Som en oppfølging av dette og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-1 annet ledd oversendes til høring et forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.

Miljøverndepartementet vil kunngjøre forslaget i de mest leste avisene i fylkene.
Høringsperioden blir fra 1. februar til 1. mars 2008. Vi ber om at kommunene legger forslaget ut til offentlig ettersyn slik som angitt i plan- og bygningsloven § 27-1. Vi ber om at kommunen tar eventuelle uttalelser opp til behandling og avgir en samlet uttalelse til departementet innen 15. april 2008. Øvrige høringsinstanser bes uttale seg innen samme frist. 

Forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre vil bli bearbeidet på grunnlag av høringsuttalelsene før vedtak ved kongelig resolusjon. Miljøverndepartementet vil be om at  kommunene ikke vedtar arealplaner eller gir tillatelser etter plan- og bygningsloven § 93 i strid med den rikspolitiske bestemmelsen i perioden fram til kongelig resolusjon. Departementet vil be fylkesmennene om å være spesielt oppmerksomme på planer og søknader om etableringer og utvidelser av kjøpesentre i kommunene.

Med hilsen

Tom Hoel
ekspedisjonssjef


Marit Kleveland
avdelingsdirektør

 

Til toppen