Høring – Forslag til endringer i godkjenningsforskriften

Forslag til endringer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole for å legge bedre til rette for elevmobilitet til utlandet. Høringen inneholder også et par andre mindre forslag til endringer i forskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.01.2016

Vår ref.: 15/4854

Høring – forslag til endringer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole (godkjenningsforskriften) på høring.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet, foreslått å forenkle prosessen for godkjenning for utdanningsstøtte av samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Forenklingen går ut på at det åpnes for at alle programmer som tilfredsstiller de faglige kravene til slik godkjenning, kan godkjennes uten at Stortinget fatter eget vedtak om bevilgning. Forslaget, som er beregnet til å gi en utgiftsøkning på 2,2 mill. kroner i 2016 på Lånekassens utdanningsstøttebudsjett, medfører behov for å gjøre visse endringer i godkjenningsforskriften. Det vises til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale av endringsforslagene.

I høringsnotatet foreslås det også å fjerne ett av vilkårene som stilles for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og en regelteknisk endring.

Høringsfristen settes til 16. januar 2016. Departementet ber om at svar på høringsforslaget sendes elektronisk, helst gjennom den digitale løsningen for innsending av høringssvar som man i denne saken finner på www.regjeringen.no/id2457924. Høringssvar er offentlige dokumenter etter offentleglova, og de vil bli publisert på nevnte nettsted. På dette nettstedet finner man også høringsdokumentene fra departementet i saken.

 

Med hilsen 
                                                                       

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                      Halvor Midtfjellse
                                                                                      seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole 

 

 

Departementene
Fylkesmennene og Oslo kommune
Fylkeskommunene
Kristen Friskolers Forbund
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Steinerskoleforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS - kommunesektorens organisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Utdanningsforbundet
Senter for internasjonalisering av utdanning
Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
Datatilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Sivilombudsmannen
Utdanningsdirektoratet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombude
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Voksenopplæringsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Forskning og utdanning Nordisk institutt for studier av innovasjon
AFS Norge Internasjonal Utveksling
Aspect Language Education Norge AS
EF Education First
Explorius
into Education
MyEducation Norge AS
Rotary Norge Ungdomsutveksling
Speak Norge AS
Steinerskolen på Hedemarken
STS Education AS
Youth For Understanding - Norge
Young Life - Amicus
International Student Exchange
Foreldreutvalget for grunnopplæringen