Endring i andre lover

RAMMER

Endring i andre lover

Endring i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer - § 7-6 Smittevernnemndas sammensetning

Fylkeskommunens forslagsplikt ved oppnevning av medlemmer til smittevernnemnda

I henhold til smittevernloven § 7-5 er fylkesnemnda i Oslo og Akershus smittevernnemnd. Reglene i sosialtjenesteloven kapittel 9 gjelder tilsvarende for smittevernnemnda med mindre annet følger av smittevernnemnda. Etter smittevernloven § 7-6 som regulerer smittevernnemndas sammensetning, skal det før det blir oppnevnt smittevernnemnd, innhentes forslag til smittevernsakkyndige medlemmer fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har fra det tidspunkt spesialisthelsetjenestereformen trådte i kraft, 1. januar 2002, ingen oppgaver etter smittevernloven. Helsedepartementet finner det derfor lite hensiktsmessig at fylkeskommunen fortsatt skal ha oppgaven med å foreslå medlemmer til smittevernnemndas sakkyndige utvalg og mener det korrekte vil være å hente inn slike forslag fra regionale helseforetak. Selv om landets smittevernnemnd er lagt til fylkesnemnda i Oslo og Akershus, skal smittevernnemnda dekke hele landet, og medlemmene bør av den grunn ha en viss geografisk spredning. Å få forslag fra de fem regionale helseforetak vil sikre dette. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt om at nedenfornevnte forslag om endring i smittevernloven tas inn i høringsnotatet.

Forslag til endring

På grunnlag av ovennevnte foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at smittevernloven § 7-6 gis følgende ordlyd:

“Smittevernnemnda settes sammen etter reglene i sosialtjenesteloven § 9-2. Før det blir oppnevnt utvalg, jf. første ledd, skal det innhentes forslag fra fylkesmannen og de regionale helseforetakene. Smittevernnemndas medlemmer og secretariat har taushetsplikt i samsvar med bestemmelsene i helsepersonellloven kapittel 5.”