Høringsnotat

I utkastet til forskrift får driftsenheten utbetalt en risikoerstatning per dyr som er et produkt av en fastsatt risikofaktor og en fastsatt enhetssats for hhv sau og tamrein, jf. utkastet § 9 første punktum.

Forekomsten av rovvilt og tidligere dokumentert rovviltskade sier noe om risikoen for at framtidig rovviltskade kan oppstå, og vil ligge til grunn for fastsetting av risikofaktoren. I dette eksempelet vil risikofaktoren spenne fra null i risiko i områder der det ikke er fast eller tilfeldig forekomst av noe rovvilt, til risikofaktor 10 i områder med fast forekomst av alle rovviltartene. Prinsippet er at alle driftsenheter som er berørt av forekomsten av en eller flere rovviltarter (for eksempel gjennom en yngling), skal ha en risikofaktor som gjenspeiler dette.

Tab. 1 Datagrunnlag for beregning av risikofaktor. Eksempel på verdier.

Art

Fast forekomst

Tilfeldig forekomst 1Der det ikke er registrert fast forekomst av arten vurderes evt. tilfeldig forekomst

Type data

Årsvindu

Verdi

Type data

Årsvindu

Verdi

Gaupe

Yngling

3 år

2

Kadaverdata

1 år

1

Jerv

Yngling

3 år

3

Kadaverdata

1 år

1

Ulv

Innenfor revir 2Innenfor kjente revirgrenser til familiegrupper eller revirmarkerende par

3 år

2

Kadaverdata

1 år

1

Bjørn

Kadaverdata

3 år

2

Kadaverdata

1 år

1

Kongeørn 3For kongeørn vurderes kun forekomst eller ikke forekomst ut fra kadaverdata

Kadaverdata

3 år

1

Risikofaktoren skal fastsettes for et geografisk avgrenset område. Innenfor samme risikoområde får alle beiteområder og alle driftsenheter samme risikofaktor. Det finnes flere muligheter for hvordan man kan fastsette de geografiske risikoområdene (beitelag, kommuner, grupper av kommuner, enheter som hører naturlig sammen (pga. fysiske barrierer, topografi etc.)). I dette eksempelet er det delt inn i risikoområder ut fra grupper av kommuner.

Risikofaktoren vil gjenspeile den risikovurdering som årlig er gjort for hvert risikoområde ut fra forekomst av de ulike artene og vil på den måten gi et anslag for den risikoen som forekomsten av rovvilt utgjør i hvert risikoområde. Data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt danner grunnlaget for beregningene etter tabell 1. Enhetssatsen på sin side, er en konstant sats for det enkelte år, som representerer kroneverdien per dyr ved risikofaktor = 1. Denne enhetssatsen vil være uavhengig av om man har beiteområde i det ene eller andre risikoområde og uavhengig av om det er mer eller mindre sauetette områder.

Risikoerstatning til en driftsenhet med sau basert på en enhetssats kan beregnes ut fra følgende formel:

Risikoerstatning = Enhetssats (konstant) * risikofaktor * vinterfôra sauer pr. 1. januar. 4I dette eksempelet er risikoerstatningen beregnet ut fra antall vinterfôra sau. Det er også mulig å beregne dette ut fra totalt antall beitedyr i besetningen. Dette vil imidlertid ikke få noen praktisk betydning for utbetalt beløp til driftsenheten. Enhetssatsen vil i så fall måtte endres tilsvarende.

Ny erstatningsordning skal utformes innenfor den økonomiske rammen av dagens erstatningsordning til husdyr og tamrein. Med utgangspunkt i dagens erstatningsutbetalinger, kjent risikofaktor og antall vinterfôra sauer i utvalgte områder, er enhetssatsen i dette eksemplet beregnet til 27,- kr pr vinterfôra sau for et aktuelt år. Slik denne satsen er beregnet vil den være den samme over alt i landet, uavhengig av rovviltbelastning i de enkelte rovviltområdene. Det vil trolig være hensiktsmessig at man ved en beregning av risikoerstatning har en geografisk differensiering av enhetssatsen, der man for eksempel har en differensiering ut i fra dagens distriktstilskuddssoner.

Driftsenhet A:

 • 100 vinterfôra sau
 • Beiteområde i Tinn, Hjartdal, Seljord
 • Fast forekomst av gaupe
 • Beregnet risikofaktor 2
 • Risikoerstatning = 27,- kr * 2 * 100 = 5 400,- kr

Driftsenhet B:

 • 100 vinterfôra sau
 • Beiteområde i Tynset, Alvdal, Folldal
 • Fast forekomst av jerv, tilfeldig forekomst av gaupe, forekomst av kongeørn
 • Beregnet risikofaktor 5
 • Risikoerstatning = 27,- kr * 5 * 100 = 13 500,- kr

Driftsenhet C:

 • 100 vinterfôra sau
 • Beiteområde i Lierne, Rørvik, Hattfjelldal, Grane
 • Fast forekomst av jerv, gaupe og bjørn, forekomst av kongeørn
 • Beregnet risikofaktor 8
 • Risikoerstatning = 27,- kr * 8 * 100 = 21 600 ,- kr

I disse eksemplene er det tatt utgangspunkt i driftsenheter med sau. Samme prinsipp vil imidlertid ligge til grunn for driftsenheter i tamreinnæringen.

Beregning av risikofaktor for det enkelte år vil skje med utgangspunkt i beregningsmetode fastsatt i egen forskrift av Direktoratet for naturforvaltning i løpet av vinteren 2005/2006 etter en bred høring. Også fastsetting av risikoområder vil skje i denne forskriften.