Høringsnotat 2

2. juli 2004

FORSLAG

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2004 med hjemmel i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 3−3 første ledd.

I

I forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel 2. Utfyllende bestemmelser om unntak for medlemskap med hjemmel i lov om foretakspensjon § 3−3 første ledd.

Ny § 2−1 skal lyde:
(1) Arbeidstakere som er medlemmer av en annen ytelsesbasert pensjonsordning som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi, skal ikke være medlemmer av foretakspensjonsordningen.

(2) Med annen ytelsesbasert pensjonsordning i første ledd menes:

  1. Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
  2. Andre lovbestemte pensjonsordninger, når det ikke foreligger hjemmel for unntak fra medlemskapet i den lovbestemte pensjonsordning.
  3. Kommunale pensjonsordninger som omfattes av kapittel 8b−1 i forsikringsvirksomhetsloven.
  4. Annen offentlig pensjonsordning i pensjonskasse eller livsforsikringsselskap som er ytelsesbasert og hvor ytelsene i hovedsak svarer til ytelsene i Statens Pensjonskasse.
  5. Annen privat ytelsesbasert pensjonsordninger i pensjonskasse eller livsforsikringsselskap som oppfyller vilkårene i første ledd.

(3) Lovens kapittel 13 får ikke anvendelse på behandling av pensjonsordninger som nevnt i annet ledd ved sammenslåing av foretak. Unntak etter første ledd på tidspunktet for en sammenslåing kan likevel bare skje når unntaket anvendes for alle grupper som har medlemskap i pensjonsordning etter annet ledd. Arbeidstakerne skal kunne velge å gå over til foretakspensjons­ordningen.

(4) Et foretak som har pensjonsordning etter annet ledd og som i stedet vil opprette pensjons­ordning etter lov om foretakspensjon, kan unnta medlemmer fra opptak i ny foretakspensjons­ordning etter reglene i bestemmelsen her. Unntak etter første ledd fra medlemskap i foretaks­pensjonsordningen gjelder bare medlemmer som er opptatt eller skal opptas i pensjonsordning etter annet ledd på tidspunktet for opprettelse av ny foretakspensjonsordning. Unntak kan bare skje når det gjelder alle grupper som har medlemskap i pensjonsordning etter annet ledd. Arbeidstakerne skal kunne velge å gå over til ny foretakspensjonsordning.

(5) Tredje og fjerde ledd er ikke til hinder for at foretaket kun viderefører pensjons­ordning etter annet ledd for arbeidstakere som har 15 år eller mindre igjen til oppnådd pensjonsalder.

(6) Bestemmelsene i tredje ledd annet og tredje punktum, fjerde og femte ledd gjelder likevel ikke når medlemskapet i pensjonsordningen er lovpålagt eller arbeidsgiver ikke krever skattefradrag for premien.

(7) Spørsmålet om unntak for medlemskap i foretakspensjonsordningen skal forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen til uttalelse. De berørte arbeidstakere skal også gis anledning til å uttale seg. For øvrig kan en arbeidstakerorganisasjon uttale seg på vegne av sine medlemmer. Annet kan fastsettes i tariffavtale. Foretaket må sørge for at medlemmene mottar de opplysninger som har betydning for vurderingen av om vilkårene i første ledd er oppfylt.

Nåværende kapittel 2 - 4 blir nytt kapittel 3 - 5.

II

Forskriften trer i kraft straks. Bestemmelsene i § 2−1 tredje, fjerde og femte ledd gjelder bare når pensjonsordninger som nevnt i § 2−1 annet ledd er opprettet etter ikrafttredelse av forskriften her.