Høring - forslag til endringer i forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Forslaget inneholder enkelte justeringer og mindre endringer i knockoutforskriften slik at man på en bedre måte kan ivareta hensynet bak loven og sikkerhetsbestemmelsene i forskriften.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.10.2024

Vår ref.: 24/3096

Høring - forslag til endringer i forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

 

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout på høring.

Forslaget inneholder enkelte justeringer og mindre endringer i knockoutforskriften slik at man på en bedre måte kan ivareta hensynet bak loven og sikkerhetsbestemmelsene i forskriften. Det understrekes at gjeldende rett og innretning for regulering av kampsport som tillater knockout i det alt vesentlige videreføres. Endringene som foreslås er primært for å gi tydeligere krav til søker og til hvordan Godkjenningsnemnda og Klagenemnda skal behandle søknader om godkjenning. Dette omfatter forslag til omstrukturering av hvordan forskriften er bygget opp for å skape en bedre sammenheng mellom bestemmelsene.

Det foreslås også en justering i muligheten for gjenoppnevning og virketid for medlemmer i de to nemndene samt en bestemmelse som tydeliggjør at Godkjenningsnemnda og Klagenemnda kan behandle personopplysninger, inkludert helseopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1, når det er nødvendig for å utføre oppgaver etter denne forskriften.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer å videreformidle informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen er 1. oktober 2024.

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Robin Mackenzie-Robinson
seniorrådgiver

Den norske legeforening

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Norges Bokseforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Kampsportforbund

Norges Kickboxing Forbund

Politidirektoratet

Norges Profesjonelle Bokseforbund

Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon 

Folkehelseinstituttet 

Politihøgskolen

Klagenemda for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Datatilsynet

Norway Boxing Promotion AS

Antidoping Norge