Gabler Wassum AS - endring i vilkår for konsesjon til livsforsikringsvirksomhet

Finansdepartementet har 8. februar 2010 gitt Gabler Wassum AS ytterligere utsettelse av fristen for å ta i bruk Finansdepartementets vedtak 11. juli 2008 om tillatelse til Gabler & Partners AS (nå Gabler Wassum AS) til å drive livsforsikringsvirksomhet. Det vises videre til Kredittilsynets (nå Finanstilsynet) tilrådning i saken 17. desember 2009.

Advokatfirmaet Thommessen AS
Postboks 1484 Vika
0116  OSLO
 


  
Deres ref                             Vår ref                       Dato
3614409/1                           08/252 MAI                8.02.2010


 

Gabler Wassum AS - endring i vilkår for konsesjon til livsforsikringsvirksomhet


Det vises til Deres brev 8. desember 2009 der det på vegne av Gabler Wassum AS søkes om ytterligere utsettelse av fristen for å ta i bruk Finansdepartementets vedtak 11. juli 2008 om tillatelse til Gabler & Partners AS (nå Gabler Wassum AS) til å drive livsforsikringsvirksomhet. Det vises videre til Kredittilsynets (nå Finanstilsynet) tilrådning i saken 17. desember 2009.

I Finansdepartementets vedtak 11. juli 2008 ble det bl.a. satt som vilkår at tillatelsen måtte tas i bruk innen ett år fra vedtakets dato. I Finansdepartementets vedtak 24. juni 2009 ble denne fristen forlenget til 31. desember 2009, og det søkes nå om ytterligere fristforlengelse, primært frem til 31. desember 2010, subsidiært frem til 30. juni 2010.

Finansdepartementet har i dag truffet vedtak om at fristen for å ta i bruk tillatelsen til Gabler & Partners AS (nå Gabler Wassum AS) som gitt av Finansdepartementet ved vedtak 11. juli 2008, settes til 30. juni 2010. Dersom tillatelsen ikke tas i bruk innen denne dato, faller den bort. Finansdepartementet gjør oppmerksom på at ytterligere fristutsettelse ikke vil kunne påregnes gitt. Det vises for øvrig til departementets vedtak (brev) av 11. juli 2008 og til de forutsetninger som der ble satt. Det legges videre til grunn at ingen av de andre forutsetningene for søknaden eller andre opplysninger som er gitt i søknadsprosessen, er endret.

Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                       Åse Natvig
                                                                       underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet, ref: 09/5652