Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Hensikten med forslaget er å gi hjemmel for at det kan ytes stønad ved pasientbehandling når leger i spesialisering gjennomfører deler av spesialistutdanningen hos en avtalespesialist.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.02.2019

Vår ref.: 18/4929

Vår ref
18/4929-
Dato
26. november 2018

Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift 29. juni 2018 nr. 1153 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Forslaget
Bakgrunnen for forslaget er endringer i spesialistutdanningen for leger og behovet for at deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres hos avtalespesialister. Når leger i spesialisering skal gjennomføre deler av spesialistutdanningen hos en avtalespesialist må det være etablert en ordning for det økonomiske oppgjøret mellom pasienten og folketrygden. Hensikten med forslaget i dette høringsnotatet er å gi hjemmel for at det kan ytes stønad fra folketrygden i slike tilfeller.

Departementet ber om evt. merknader til forslaget innen 1. februar 2019.

Med hilsen


Anne-Mette Ullahammer (e.f.)
avdelingsdirektør

Cathrine Runge
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akademikerne

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Aurora (Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem)

Barneombudet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

DELTA

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Diakonhjemmet Sykehus

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesråd for funksjonshemmede

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjon Virke

Innovasjon Norge

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Likestillings- diskrimineringsombudet

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Medisinstudentforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Ortoptister Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT Helse

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Privatpraktiserende spesialisters landsforeningen

Privatsykehusenes Fellesorganisasjon

Regelrådet

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

SINTEF Helse

Spekter

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Sysselmannen på Svalbard

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementer:

Arbeids- og sosialdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Justisdepartementet

Forsvarsdepartementet