Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften

Departementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og valgforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2014

Vår ref.: 14/3186-9

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og valgforskriften, jf. vedlagte høringsnotat. I høringsnotatet har departementet også en gjennomgang av evalueringen av stortingssvalget i 2013. Det vil bli tatt endelig stilling til forslagene i etterkant av høringsrunden.

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 31. oktober 2014.
Høringssvar kan sendes postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8129, Dep, 0032 Oslo, merket sak 14/3186.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan avgi uttalelse. Alle høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider.

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider, og vil bare bli sendt ut elektronisk.

 

Med hilsen 

 

Siri Dolven (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
                                                                                          Anne Lene Dyrstad
                                                                                          rådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

VEDLEGG

Høringsinstanser
Høringsnotat

Departementene

Interne avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmenn 

Registrerte politiske partier

 

Aftenposten 

Akademikerne 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Barneombudet 

Brønnøysundregistrene 

Dagbladet 

Dagens Næringsliv 

Datatilsynet 

Delta 

Den norske advokatforening 

Den norske Helsingforskomite 

Den norske kirke 

Den norske Revisorforening 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Evry 

Elevorganisasjonen 

Fagforbundet 

Faglig forum for formannskapssekretærer

Fellesforbundet 

Finansnæringens Hovedorganisasjon 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring 

Foreldreutvalget for grunnskolen 

Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon 

Helsedirektoratet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO 

Institutt for Samfunnsforskning 

Konkurransetilsynet 

Kredittilsynet 

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 

Landsorganisasjonene i Norge 

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Likestillingssenteret 

Longearbyen lokalstyre 

Mediebedriftenes landsforening 

Medietilsynet 

MIRA-senteret 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm) 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

NORDEM 

Norges Bank 

Norges Blindeforbund 

Norges forskningsråd 

Norges handikapforbund 

Norges juristforbund 

Norges kommunerevisorforbund 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk design- og arkitektursenter 

Norsk Forbund for utviklingshemmede 

Norsk forening for bolig- og byplanlegging 

Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) 

Norsk journalistlag 

Norsk pasientforening 

Norsk pensjonistforbund 

Norsk presseforbund 

Norsk redaktørforening 

Norsk rådmannsforum 

Norsk Studentorganisasjon 

Norsk sykepleierforbund 

Norsk Rikskringkasting 

Norsk Telegrambyrå 

Næringslivets hovedorganisasjon 

Ombudsmannen for forsvaret 

Posten 

Riksarkivet 

Riksrevisjonen 

Rokkansenteret

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO 

Sametinget 

Statens Kartverk 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 

Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU 

Sivilombudsmannen 

Skattedirektoratet 

Sparebankforeningen 

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd 

Statistisk sentralbyrå 

Sysselmannen på Svalbard 

Tillitsmannsordningen i forsvaret, TMO 

TV2 

Unio 

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Tromsø 

Utdanningsdirektoratet 

Utdanningsforbundet 

Utlendingsdirektoratet 

Valgforum 

Verdens Gang 

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund 

 

 

Til toppen