Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen

Departementet har sendt på høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2014

Vår ref.: 14/3975

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma

Det skal gjennomførast ei kommunereform, sjå Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015. Departementet har utarbeidd eit framlegg til lovendring som styrker den statlege kontrollen med økonomien til kommunane. Framlegget går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leigeavtalar for budsjettåra 2015–2017 ikkje er gyldige før dei er godkjende av fylkesmannen. Høyringsfristen er 25. juni 2014.

Høyringsfråsegner kan sendast til [email protected] eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112, Dep 0032 Oslo, merka sak 14/3975. Vi ber høyringsinstansane vurdere om saka bør leggjast fram for eller sendast vidare til underliggjande organ, organisasjonar osb. som ikkje står på høyringslista. Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet.


Med helsing 


Sølve Monica Steffensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                                   Siri Halvorsen
                                                                                                   avdelingsdirektør

Vedlegg: Høyringsnotat

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur

Kommunene

Fylkeskommunene

Arbeidsdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet

Fylkesmennene

Norges vassdrags- og energidirektorat

Statens Kartverk

KS Bedrift

Distriktenes energiforening

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Energi Norge

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Riksantikvaren

Sámediggi-Sametinget

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Helsedirektoratet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for økonomistyring

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Statens vegvesen

Skattedirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningssaker

Datatilsynet

Statistisk sentralbyrå

Klima- og forurensningsdirektoratet

Finanstilsynet

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Statens helsetilsyn

Statens Pensjonskasse

Kommunal Landspensjonskasse

Kommunalbanken AS

Innovasjon Norge Hovedkontoret

SIVA - Selskapet for industrivekst SF

Høgskolen i Oslo

Handelshøgskolen BI

Universitetet i Agder

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Den norske kirke

Akademikerne

Forum for kontroll og tilsyn

Norges Kommunerevisorforbund

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Longyearbyen lokalstyre

Barneombudet

Forbrukerombudet

Statens helsetilsyn

Forbrukerrådet

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole NHH

NTNU

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Virke

Sparebankforeningen

Verdipapirfondenes forening

Fagforbundet i Norge

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Delta

Fellesforbundet

Finansforbundet

Sykepleierforbundet

Utdanningsforbundet

Nasjonalt Folkehelseinstitutt 

Norsk Presseforbund

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Friluftsrådenes landsforbund

Norges Kulturvernforbund

Norsk journalistlag

Norsk psykologforening

Norsk redaktørforening

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norske autoriserte regnskapsføreres forening

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Vellenes fellesorganisasjon

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk pasientforening

Norsk rådmannsforum

NORVAR

Private barnehagers landsforbund

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnskolen

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Norsk forening for bolig og byplanlegging

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

SAFO

Pensjonistforbundet

Norsk idrettsforbund

Sysselmannen på Svalbard

Demokratene i Norge

Det liberale folkepartiet

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Kristent samlingsparti

Kystpartiet

Miljøpartiet de grønne

Norges kommunistiske parti

Pensjonistpartiet

Rødt

Samefolkets parti

Samfunnspartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Tverrpolitisk folkevalgte

Venstre

 

 

 

 

Til toppen