Høring – Utarbeidelse av delplan for strandområdet Tanaelven, Utsjoki kommune, Finland

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2014

Klima- og miljødepartementet (KLD) har blitt notifisert av det Finske Miljøministeriet om oppstart av arbeidet med utarbeidelse av delplan for regulering av områder for blant annet utbygging i strandområdet Tanaelven i Utsjoki kommune.

Varsel om planarbeidet er sendt departementet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen og dens protokoll om strategiske miljøvurderinger.

Departementet ber om eventuelle kommentarer til planarbeidet og problemstillinger av betydning for planens virkninger for Norge som bør belyses nærmere i planarbeidet.

For instanser som har fått varsel om planarbeidet direkte fra Utsjoki kommune kan høringsuttalelsen sendes direkte til kommunen. Kopi av uttalelsen bes da sendt til Klima- og miljødepartementet, jf. § 19 tredje ledd i forskriften om konsekvensutredninger.

Frist for merknader til Klima- og miljødepartementet er 25. april 2014.

Til toppen