Høring – regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.10.2014

Vår ref.: 14/2836

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om endring av forskrift om tilvirkning og import av legemidler. Endringsforskriften gis med hjemmel i legemiddelloven § 13 a.

 

Det foreslås at forsendelsesselskapene (posten og ekspresselskaper) gis i oppgave å sende ut varsel om beslag og motta eventuelle tilsvar fra importøren (privatpersonen). Alle oppgaver som innebærer bruk av forvaltningsmyndighet, herunder avgjørelser om beslagleggelse og destruksjon, vil deretter foretas av enten toll- eller legemiddelmyndigheter. Privatpersonen gis svarfrist på 10 dager. En nærmere beskrivelse av forslaget er gitt i vedlagte høringsnotat.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til

postmottak@hod.dep.no innen 27. oktober 2014. 

 

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementet internettside på følgende

adresse:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Spørsmål om forslaget kan rettes til seniorrådgiver Per Thomas Thomassen på e-post:

ptt@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 37.

 

Med vennlig hilsen                                                         

 

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Per Thomas Thomassen

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Høringsinstanser

Alliance Boots Norge AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bransjerådet for Naturmidler
Datatilsynet
DB Schenker
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
DHL Norge
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fritt helsevalg
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesrådene for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetjenestens Lederforbund
HERO/Senter for helseadministrasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kunnskapsdepartementet
Landets helseforetak
Landets Helsetilsyn
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NHO Logistikk og Transport
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleieforbund
Norske sykehusfarmasøyters forening
Nærings- og handelsdepartementet
Pasientskadenemnda
Posten Norge AS
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
TNT ekspress
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tollpost Globe
UPS Norge
Veterinærinstituttet

Til toppen