Høring - Refusjon mellom kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å oppheve forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1348), å oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum, og å gjøre en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd første punktum. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samtidig som en oppheving av forskriften vil medføre en forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens økonomiske handlingsrom.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2017

Vår ref.: 17/182

Høringsbrev – Refusjon mellom kommuner

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å oppheve forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1348), å oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum, og å gjøre en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd første punktum. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samtidig som en oppheving av forskriften vil medføre en forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens økonomiske handlingsrom.

Bakgrunn

Som varslet i brev av 21. mars 2014 til landets kommuner og landets fylkesmenn, har departementet tatt refusjonsordningen opp til vurdering. Et spørsmål for departementet har vært om ordningen mer bidrar til unødvendig tidkrevende prosesser og saksbehandling fremfor en rettferdig utgiftsfordeling mellom kommunene. Etter en nærmere gjennomgang av bakgrunnen for ordningen og av gjeldende rett, har departementet kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å oppheve hele forskriften

Departementet vil vise til at samfunnsutviklingen har ført til et tosporet system på dette området. Forskriften gir regler som økonomisk avviker fra oppholdsprinsippet når det gjelder utgifter knyttet til pasienter og brukere som mottar eller har mottatt tjenester i institusjon, mens oppholdsprinsippet gjelder fullt ut i forhold til pasienter og brukere som mottar tjenester av virksomheter som ikke kan defineres som institusjon. Disse institusjonslignende virksomhetene er ikke omfattet av forskriften, og vertskommunene blir således ikke "skjermet" tilsvarende som for institusjonskommuner. Oppheving av refusjonsordningen vil dermed bidra til et mer oversiktlig regelverk der like tilfeller behandles likt.Etter departementets oppfatning er det vanskelig å rettferdiggjøre en ordning der noen kommuner økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens andre kommuner må bære ansvaret alene.

Videre vil departementet vise til at forskriften både er administrativt og juridisk vanskelig å praktisere. En opphevelse av forskriften vil skape et enklere juridisk og administrativt system å forholde seg til. Det er med denne endringen et ønske om at kommuene kan bruke færre ressurser på mellomkommunale ordninger, og flere ressurser på forvaltningen av sine helse- og omsorgstjenester.

Departementet er klar over at enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter ved oppheving av refusjonsadgangen, mens andre kommuner vil oppleve besparelser i form av avsluttede refusjonskrav. En opphevelse av forskriften og rendyrking av oppholdsprinsippet vil likevel på sikt vil være den beste løsningen for landets kommuner.

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 25. april 2017.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjef

Anne-Cathrine Haug Jørgensen

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Landets kommuner

Landets fylkesmenn

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

KS

Landssammenslutningen av vertsforeninger (LVSH)

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO

Til toppen