Høring - Refusjon mellom kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å oppheve forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1348), å oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum, og å gjøre en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd første punktum. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samtidig som en oppheving av forskriften vil medføre en forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens økonomiske handlingsrom.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2017