Høringsbrev

Høring - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om ny klagenemndsordning på skatte- og merverdiavgiftsområdet.

Forslaget innebærer at det opprettes en felles nemnd for behandling av klager på vedtak om skatt og merverdiavgift (Skatteklagenemnda). Skatteklagenemnda skal være landsdekkende og erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, skatteklagenemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for Merverdiavgift. Det foreslås å oppheve Riksskattenemnda.

Det foreslås at Skatteklagenemnda organiseres i avdelinger, med flere avdelinger med tre medlemmer (alminnelig avdeling) og minst en avdeling med fem medlemmer (stor avdeling), og at nemnda får en leder og en nestleder. Det foreslås å stille strengere krav til nemndsmedlemmenes utdannings- og yrkesbakgrunn enn i dag, og at nemndsmedlemmene oppnevnes av Finansdepartementet. Videre foreslås det å opprette et landsdekkende saksforberedende organ (sekretariat) underlagt Skattedirektoratet som skal forberede sakene for Skatteklagenemnda.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. august 2014. Høringsuttalelser bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Unni Raadim
lovrådgiver