Høringsbrev

Høring - Endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til endringer i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften, (ytf.) og oppheving av forskrift 26. mars 2003 nr. 402 om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (den internasjonale forskriften). Sistnevnte forskrift blir i forslaget innarbeidet i yrkestransportforskriften.

Forslagene til forskriftsendringer er en oppfølging av Stortingets lovvedtak nr. 66 (2012-2013) av 3. juni 2013 om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motor- vogn og fartøy (yrkestransportlova, (ytl.)), jf. Prop. 124 L (2012-2013) om Endringar i yrkes- transportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.). Forslagene til forskriftsendringer skal gjennomføre de nevnte forordningene, samt kommisjonsforordninger gitt med hjemmel i disse forordningene, i norsk rett, og skal tilpasse forskriftene til Stortingets vedtak om endringer i løyveordningen og løyveperioden.

Forskriftsendringene innebærer konkret at forordningene om yrkes- og markedsadgang blir direkte implementert i yrkestransportforskriften. Dette skal gjennomføre norske forpliktelser etter EØS-avtalen. Forskriftsendringene innebærer også at yrkestransportforskriften og den internasjonale forskriften slås sammen til én forskrift.

Gjennomføringen av forordningen om yrkesadgang i norsk rett krever enkelte tilpasninger i kapittel I i yrkestransportforskriften. Dette skyldes delvis at forordningen gir nasjonale myndigheter valgmuligheter på noen punkter, og at forordningen forutsetter at det på noen punkter gis utfyllende regler. Delvis skyldes tilpasningene at forskriften gjelder for flere løyvetyper enn forordningen. Dette omfatter selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede, drosjeløyve og ruteløyve for transport med fartøy. Departementet finner det hensiktsmessig å videreføre systemet i gjeldende forskrift. Under de bestemmelsene som gjelder for alle løyvetyper har departementet valgt å henvise til forordningen for de løyve- typene som reguleres der, mens det fastslås konkret hva som gjelder for de øvrige løyvetypene.

I tillegg kreves det forskriftsendringer for oppfølgning av lovendringene knyttet til løyve- ordningen og løyveperioden.

Forslag til endringer i yrkestransportforskriften og den internasjonale forskriften som skal følge opp de delene av lovvedtak nr. 66 (2012-2013) som gjelder endringer i organiseringen av løyvemyndigheten ble sendt på høring ved brev av 03.02.2014. Høringen er avsluttet.

Departementet har hjemmel i yrkestransportloven § 35 til å gi nærmere forskrift om hver enkelt løyveordning og utfyllende forskrifter til gjennomføring av loven. Etter lovvedtak nr. 66 (2012-2013) har departementet også hjemmel til å gi nærmere forskrift om erklæring om at transportledere er uegnet, jf. vedtatt ny § 26 a) (2) i yrkestransportloven, og til å gi nærmere forskrift om nasjonalt elektronisk register over vegtransportører, jf. vedtatt ny § 29 a) (3) i yrkestransportloven.

Forskriftsendringene skal tre i kraft samtidig med lovvedtak nr. 66 (2012-2013). Departe- mentet mener det er hensiktsmessig, også ut fra gjennomføringsfristene i EØS-avtalen, at lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2015.

Bakgrunn
De tre forordningene i vegpakken trådte i kraft i EU 4. desember 2011. Art. 8 og 9 om kabotasje i forordning 1072/2009 trådte i kraft i EU 14. mai 2010 og art. 29 om kjøre- og hviletid i persontransportsektoren i forordning 1073/2009 trådte i kraft i EU 4. juni 2010.

Forordningene i vegpakken ble vedtatt av EØS-komiteen i beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014. Beslutningen ble tatt med forbehold om Stortingets samtykke, som normalt vil bli gitt innen 6 måneder fra EØS-komiteens vedtak.

Kommisjonsbeslutning (EU) nr. 992/2009 ble vedtatt av EØS-komiteen i beslutning nr. 90/2014 av 16. mai 2014, kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010 ble vedtatt av EØS-komiteen i beslutning nr. 90/2014 av 16. mai 2014, og forordningene (EU) nr. 611/2012, 612/2012 og 613/2012 ble vedtatt av EØS-komiteen i beslutning nr. 89/2014 av 16. mai 2014. Disse forordningene og beslutningen vil tre i kraft samtidig med forordningene i vegpakken. Forordning (EU) nr. 361/2014 er ennå ikke behandlet av EØS-komiteen.


Vegpakken er langt på vei en videreføring av gjeldende EØS-rett på området, som er implementert i norsk rett gjennom yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og den internasjonale forskriften. Forordningen innebærer noe skjerpede krav til yrkesadgang, og strengere kontroll med om vilkårene for yrkes- og markedsadgang innen vegtransport er oppfylt.

Mens gjeldende EØS-regler om yrkesadgang er fastsatt i direktiv, er de i vegpakken fastsatt i forordning. Gjeldende regler om markedsadgang er også i dag fastsatt i forordninger, som er implementert i den internasjonale forskriften. De nye forordningene om markedsadgang vil i hovedsak kunne implementeres på tilsvarende måte.

Forordninger skal tas inn i norsk rett som sådan, jf. EØS-avtalen art. 7a. Dette innebærer at forordningene vil bli gjort gjeldende som norsk forskrift.

På bakgrunn av overgangen fra direktiv til forordning om yrkesadgang, og fordi forord- ningene på noen punkter åpner for nasjonale valg og presiseringer, er det nødvendig med tilpasninger i yrkestransportforskriften. Disse valgene er innarbeidet i de aktuelle forslagene til forskriftsendringer.

Opphevingen av den internasjonale forskriften, og overføringen av reglene i denne forskriften til yrkestransportforskriften innebærer i seg selv ingen realitetsendring. Hensikten med sammenslåingen er å samle reglene om yrkes- og markedsadgang for nasjonal og interna- sjonal vegtransport i en felles forskrift, og å samle reglene knyttet til vegpakken på ett sted. Departementet mener dette vil være med på å lette tilgjengeligheten av reglene.

I forbindelse med arbeidet med gjennomføring av vegpakken i norsk rett, foretok departe- mentet en nærmere vurdering av dagens organisering av løyvemyndighetene og selve løyve- ordningen. I lovvedtak nr. 66 vedtok Stortinget lovendringer som (i) overfører ansvaret for de ikke-behovsprøvde løyvene (løyve for godstransport og turvognløyve) fra fylkeskommunene og departementet til Statens vegvesen, (ii) gjør fellesskapsløyvet gyldig også for nasjonal transport og (iii) endrer løyveperioden til 10 år. Forslag til forskriftsendringer som følger opp lovvedtaket om overføring av løyvemyndigheten til SVV har, som nevnt, allerede vært på høring. Det er ikke behov for forskriftsendringer knyttet til at fellesskapsløyvet gjøres gjeldende som nasjonalt løyve.

Vi ber videre om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt sørger for over- sendelse av dette brevet til berørte underinstanser. Vi ber om tilbakemelding dersom dette høringsbrevet bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten. I tillegg gjør vi oppmerksom på at høringen også vil berøre fylkeskommunenes videregående utdanning.

Frist for å komme med merknader til høringen er 3. oktober 2014.

Med hilsen                                                                        

Arnfinn Øen (e.f.)                                             Marianne Engeset Kristing
avdelingsdirektør                                              seniorrådgiver                   
                                                                                          

Høringsbrev som pdf