Høringsforslag om endringer av energilovforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring utkast til endringer i energilovforskriften.

Stortinget fattet 13. juni 2006 vedtak til lov om endringer i energiloven, jf. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) og Innst. O. nr. 68 (2005-2006) fra Stortingets energi- og miljøkomite. Vedtaket til lov ble sanksjonert og vedtatt satt i kraft av Kongen i statsråd ved kgl.res. 30. juni 2006. Endringsloven trådte i kraft 1. juli 2006.

Endringsloven og gjennomføringen av direktiv 2003/54 medfører behov for enkelte justeringer av energilovforskriften. Foruten å gi hjemmel i § 7-1 for enkelte forskriftsendringer som er allerede er sendt på høring fra Norges vassdrags- og energidirektorat, foreslås følgende endringer i energilovforskriften som følge av lovendringen:

  • § 4-4 ny bokstav h om nettselskapenes taushetsplikt
  • Ny § 4-10 om NVEs tvisteløsningsfunksjon
  • Ny § 7-7 om overtredelsesgebyr

Høringsfristen er 27. november 2006.

Høringsbrev, adresselister og høringsnotat

Til toppen