Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Vedlagt følger fylkesvis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2015.

Vedlagt følger fylkesvis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2015. I første omgang sendes befolkningstall og øvrige kriteriedata for tannhelse og videregående opplæring, inkludert bakgrunnstall for beregning av korreksjonsordningen for statlige og private skoler. Kriteriedata for fylkesveier og kollektivtransport ettersendes så snart disse er klare.

Kriteriedata er vist i vedlegg 1, mens tabellforklaring er vist i vedlegg 2.

Spørsmål angående kriteriedata kan rettes til Sissel Ferstad (tlf: 22 24 67 06 / e-post: Sissel.Ferstad@kmd.dep.no) eller Hilde Marie Skarvang (tlf: 22 24 62 41 / e-post: Hilde-Marie.Skarvang@kmd.dep.no).

  

Med hilsen

 

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                                Sissel Ferstad
                                                                                                seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg: