Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 - del 2

Vedlagt følger fylkesvis oversikt over kriteriedata på samferdselsområdet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2015. For øvrige kriteriedata viser vi til brev av 15.09.2014 (vår referanse 14/3249-45). Kriteridata er vist i vedlegg 1, mens tabellforklaring er vist i vedlegg 2. Vedlegg 3 viser en oversikt over fylkesveg fergesamband, jamfør kriteriedata i vedlegg 2 (kolonne 4).

Spørsmål angående tall hentet fra MOTIV kan rettes til Vegdirektoratet. Spørsmål om øvrige kriteriedata kan rettes til Sigurd Steinsund Pedersen (tlf: 22 24 72 07 / e-post: Sigurd-Steinsund.Pedersen@kmd.dep.no) eller Sissel Ferstad (tlf: 22 24 67 06 / e-post: Sissel.Ferstad@kmd.dep.no).

Med hilsen 

 

Grete Lilleschulstad (e.f.)
underdirektør
                                                                                                Sissel Ferstad
                                                                                                seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Vedlegg: