Rapport om likestilling i lokalpolitikken

Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus

Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret har utarbeidet en rapport som oppsummerer tidligere forskning på likestilling i lokalpolitikken.

Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret har utarbeidet en rapport som gir et oversiktsbilde over hva som virker inn på kjønnsbalansen i lokalpolitiske organer. Forskerne har også sett på hva som kan forklare den store variasjonen mellom kommunene når det gjelder andel kvinner i viktige lokalpolitiske organ.

Ved å gå gjennom tidligere forskning, og da spesielt valgundersøkelser, belyser forskerne hva som kan bidra til en jevnere representasjon av kvinner og menn i lokalpolitiske organ.

Institutt for samfunnsforskning, rapport 2014:9: Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus (pdf)