Tildelingsbrev til Norgesuniversitetet for 2014

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt av stortinget.

Tildelingsbrev til Norgesuniversitetet
Tildelingsbrev tillegg 1