Brev til fylkeskommunane - beredskap i dei vidaregåande skulane

Sett i lys av dei alvorlege skyteepisodane i Finland det siste året er det viktig at vi på nasjonalt og lokalt nivå tenkjer gjennom korleis vi arbeider for å sikre ei god beredskap for kriser i tdanningssektoren. Fylkeskommunane har som eigarar av dei vidaregåande skulane ansvaret for ei stor gruppe elevar i Noreg.

Sett i lys av dei alvorlege skyteepisodane i Finland det siste året er det viktig at vi på  nasjonalt og lokalt nivå tenkjer gjennom korleis vi arbeider for å sikre ei god beredskap  for kriser i tdanningssektoren. Fylkeskommunane har som eigarar av dei vidaregåande skulane ansvaret for ei stor gruppe elevar i Noreg.

Fylkeskommunen kan som skuleeigar gjere mykje både for å førebyggje alvorlege
tilfelle og for å handtere dei godt dersom alvorlege hendingar oppstår. Det er heilt
sentralt at skuleleiinga og dei tilsette blir sette i stand til å drive eit planmessig og
gjennomtenkt arbeid med dette. Elevane må også vere med i arbeidet for å førebyggje vald og truslar om vald.

Les heile brevet her