Brev til fylkesmennene vedr. Oslo katolske bispedømme og kommunale tilskudd

Det vises til dom 17. januar 2017 fra Oslo tingrett om tilbakebetaling av statlig tilskudd etter trossamfunnsloven. Dommen ble 17. februar 2017 anket av Oslo katolske bispedømme (OKB) og er derfor ikke rettskraftig.

Dommen gjelder betaling av tilskudd i årene 2011-2015 fra staten til OKB. Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevde i 2015 tilbake ca. 40 millioner kroner i for mye utbetalt tilskudd på grunn av uriktig medlemsberegning. Kulturdepartementet opprettholdt tilbakebetalingskravet i 2016 etter klage fra OKB. Oslo tingrett har gitt staten medhold i vedlagt dom, men dommen er altså anket.

En rekke kommuner har også utbetalt kommunalt tilskudd til OKB og til Den katolske kirke i Midt Norge – Trondheim stift, med utgangspunkt i den samme medlemsberegningen og det samme regelverket i trossamfunnsloven. Departementet er kjent med at flere kommuner vurderer å kreve tilbake for mye utbetalt beløp fra OKB og Den katolske kirke i Midt Norge – Trondheim stift. Tilsvarende krav vil også være aktuelle for kommuner i Nord Norge knyttet til Den katolske kirke i Nord-Norge – Tromsø stift.

Departementet understreker at det er den enkelte kommunen som må vurdere om den skal treffe vedtak om omgjøring av tidligere vedtak om å tildele tilskudd i medhold av forvaltningsloven § 35, 1. ledd c, og eventuelt å fremme krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt kommunalt tilskudd. Slike krav vil kunne fremmes enkeltvis fra den enkelte kommunen eller samlet for flere kommuner. Det anbefales at kommunene vurderer en nærmere prosess nå, og ikke avventer til rettskraftig dom foreligger. Departementet er kjent med at Oslo kommune har vært i kontakt med OKB om slik tilbakeføring av for mye utbetalt tilskudd. Departementet har også vært i kontakt med KS Advokatene ved advokat Øyvind Renslo og advokat Hakon Huus Hansen om saken, for det tilfellet at flere kommuner finner det ønskelig med felles krav om  tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.

Vi ber om at dette brevet videresendes til samtlige kommuner. Av kapasitetshensyn ber vi også om at eventuelle spørsmål til brevet fra kommunene tas opp gjennom det enkelte fylkesmannsembetet, eventuelt gjennom KS.

 

Med hilsen                                                                        

Steinar Lien
fungerende ekspedisjonssjef e.f.

Eivind Tesaker

avdelingsdirektør

Kopi: KS (Kommunesektorens Organisasjon)                   

Følgende relevante dokumenter i saken er listet opp i margen på høyre side:

  • Dom 17.1.2017 fra Oslo tingrett
  • Brev 28.11.2016 fra statsadvokatenen i Oslo om påtalebeslutning
  • Klagevedtak 20.10.2016 Den katolske kirke i Midt Norge - Trondheim stift
  • Klagevedtak 5.2.2016 Oslo katolske bispedømme (tilbakebetaling 2011-2014)
  • Klagevedtak 5.2.2016 Oslo katolske bispedømme (tilskudd 2015)
  • Brev 24.06.2015 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus til Oslo Katolske Bispedømme
  • Anmeldelse 25.2.2015 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus