Doggerbank offshore vindkraftverk – høring etter Espoo-konvensjonen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2013

Utbyggerselskapet Forewind Ltd. har sendt prosjektforslag med utkast til konsekvensutredning for et offshore vindkraftverk på opp til 2400 MW lokalisert ca 125 km øst fra kysten på Doggerbank i Storbritannia på høring til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har saken på høring fra Storbritannia som kontaktpunkt for EU direktiv 85/337/EØF om visse offentlige og private tiltaks miljøvirkninger (EIA-direktivet) og FN ECE Espoo-konvensjonen om konsekvensutredninger av prosjekter med grenseoverskridende virkninger.

Eventuelle merknader om miljøvirkninger for Norge som følge av forslaget kan sendes Miljøverndepartementet.

Dokumentene er tilgengelige her.

 

Brev fra Miljøverndepartementet til Forewind Ltd (12.06.2013)

Vår ref.:

Last ned høringsbervet (pdf)

Direktoratet for naturforvaltning
Olje- og energidepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Fiskeri- og Kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Bellona
Zero
Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
Norsk ornitologisk forening