Endring av petroleumsloven §10-18

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2010

Vår ref.: 10/00188-1

Høringsbrevet i pdf

1. Innledning

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et verdensomspennende initiativ for økt gjennomsiktighet av pengestrømmer fra utvinningsnæringer til staten i land med store naturressurser. Målet er gjennom prinsipper og kriterier fastlagt innen EITI å sette en global standard for publisering av betalinger fra selskaper i utvinningsindustrien og for myndigheter til å offentliggjøre hva de mottar. Norge har valgt å implementere EITI gjennom forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI-forskriften) som trådte i kraft 1. juli 2009.

EITI-kriteriene forutsetter at selskapene rapporterer relevante innbetalinger til staten, og at statlige myndighetsorganer rapporterer de mottatte betalinger fra selskapene. En utpekt administrativ enhet skal så sammenstille og avtemme de innrapporterte tall og en interessentgruppe skal involveres i prosessen. Den første runden med rapportering fra rettighetshavere på norsk sokkel og relevante offentlige etater fant sted i Norge i 2009. Den administrative enheten avga en rapport som ble behandlet i interessentgruppen og publisert i januar 2010.

Det er altså et helt sentralt moment for å kunne gjennomføre EITI i Norge, slik EITI- forskriften legger opp til, at den administrative enheten mottar både rapportering fra rettighetshaverne i henhold til forskriften § 3 og fra de relevante offentlige etatene, jf forskriften § 4, slik at den administrative enheten kan sammenholde disse opplysningene. Formålet er altså å se hva den offentlige etaten har mottatt og sammenholde dette med hva rettighetshaveren har innbetalt.

 

2. Bakgrunn

EITI-forskriften § 3 pålegger alle rettighetshavere hvert år å særskilt innrapportere nærmere bestemte skatte- og avgiftsbetalinger i foregående kalenderår til en administrativ enhet. Tilsvarende skal blant annet Skatteetaten, Toll- og avgiftsdirektoratet og Oljedirektoratet innen 1. august hvert år innrapportere til den samme administrative enhet korresponderende betalinger de har mottatt, jf. forskriften § 4. Skatteetaten og Toll- og avgiftsdirektoratet er i medhold av henholdsvis skattebetalingsloven § 3-2 jf. ligningsloven § 3-13 og tolloven § 12-1, i utgangspunktet underlagt taushetsplikt for slike opplysninger.

Det er imidlertid gjort unntak fra taushetsplikten etter ovennevnte bestemmelser dersom det foreligger ”lovpåbud som fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal være til hinder for å gi opplysningene”. I forbindelse med den første rapporteringsrunden i 2009 stilte Toll- og avgiftsdirektoratet spørsmål ved hvorvidt etatens plikt til å gi opplysninger i henhold til EITI-forskriften er forenlig med taushetsplikt etter tolloven.

Hjemmel for EITI-forskriften er petroleumsloven § 10-18 første ledd som lyder:

”Kongen kan gi forskrifter til utfylling og gjennomføring av denne lov, herunder bl.a. bestemmelser om arbeidsforhold, taushetsplikt, og om rettighetshavers plikt til å gjøre opplysninger om virksomhet etter loven offentlig tilgjengelig. Kongen kan også gi forskrifter om opplysningsplikt for ivaretakelse av Norges plikter etter EØS-avtalen.”

Den plikten rettighetshaverne har etter EITI-forskriften § 3 til å rapportere innbetalinger til den administrative enheten, er klart hjemlet i petroleumsloven § 10-18 første ledd. Olje- og energidepartementet har videre lagt til grunn at petroleumsloven § 10-18 første ledd, som i sin ordlyd også nevner taushetsplikt særskilt, er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for det klare pålegget som følger av EITI-forskriften § 4, der offentlige etater, uten hinder av taushetsplikt, pålegges å gi tilsvarende opplysninger om mottatte betalinger. Det er således departementets oppfatning at petroleumsloven § 10-18 første ledd, jf. EITI-forskriften § 4, er forenlig med taushetspliktsbestemmelsene i tolloven og ligningsloven, jf. unntakene fra taushetsplikten i hhv. tolloven § 12-1 annet ledd bokstav h) og skattebetalingsloven § 3-2 jf. ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav h). På bakgrunn av Olje- og energidepartementets standpunkt la Finansdepartementet til grunn at opplysningene fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Skatteetaten kunne rapporteres og anvendes uten hinder av taushetsplikt.

 

3. Generelle merknader

Olje- og energidepartementet legger stor vekt på norsk EITI-implementering og at denne blir så klar som mulig. For å oppnå dette bør implementeringen være slik at det ikke kan reises spørsmål om den påkrevde informasjonsflyten hindres av annet regelverk. Det er således behov for en utvetydig lovhjemmel for plikten til å rapportere også for forvaltningsorganer samt å synliggjøre EITI-reguleringen på en bedre måte i loven. På denne bakgrunn fremlegger departementet forslag om lovendring som vil synliggjøre EITI-reguleringen direkte i petroleumsloven, og som vil tydeliggjøre rapporteringspliktens forhold til eventuell taushetsplikt i annen lovgivning.

 

3. Spesielle merknader

Petroleumsloven § 10-18 første ledd inneholder en forskriftshjemmel og er hjemmelsgrunnlag for EITI-forskriften. Det er naturlig å plassere et nytt hjemmelsgrunnlag for EITI-forskriften i § 10-18.

Departementet har kommet til at synliggjøring av EITI-implementeringen i loven gjør det hensiktsmessig å skille den nye bestemmelsen ut i et eget ledd, og har kommet til at det lovteknisk blir mest ryddig med et nytt andre ledd i § 10-18.  Av samme grunn gjøres tidligere § 10-18 første ledd, siste setning, til nytt tredje ledd. Tidligere andre og tredje ledd blir henholdsvis nytt fjerde og femte ledd.

Ordlyden i forslaget til nytt andre ledd bruker ordet ”betalinger”. Dette vil omfatte både innbetalinger og mottatte betalinger, til og fra henholdsvis rettighetshaver og forvaltningsorganer. EITI-forskriften gir nærmere anvisning på hvilke innbetalinger og mottatte betalinger som skal rapporteres.

For å unngå eventuell tvil om administrators adgang til å offentliggjøre de innhentede betalinger, presiseres dette i andre ledd siste punktum. Etter innspill fra EITI-interessentgruppen er det i siste setning presisert at forvaltningsorganer som er pålagt å rapportere visse opplysninger til den administrative enheten, også selv kan offentliggjøre denne rapporteringen. Den administrative enheten har således ingen eksklusiv rett til disse opplysningene frem til publisering av sin rapport.

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovendringen anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

 

 

5. Ikrafttredelse

Departementet vil foreslå at loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Forutsatt at Stortinget behandler saken i vårsesjonen, tar departementet sikte på at endringer i petroleumsloven trer i kraft 1. juli 2010.

 

 

 

 

 

Utkast til lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

 

 

 

 

§ 10-18 andre ledd skal lyde:

Kongen kan i forskrift pålegge rettighetshaver og forvaltningsorganer å gi opplysninger om betalinger. Forvaltningsorganer som pålegges å gi slike opplysninger kan gjøre det uten hinder av taushetsplikt. Opplysningene kan offentliggjøres både av avgiver og mottaker av opplysningene.

 

§10-18 første ledd siste punktum blir nytt § 10-18 tredje ledd.

 

§10-18 annet og tredje ledd blir hhv nytt fjerde og femte ledd.

 

Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo
Helse- og sosialdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Justis- og politidepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119Dep, 0032 Oslo
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Statsministerens kontor, Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo
Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim
Fiskeridirektoratet, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Norges geologiske undersøkelse, 7491 Trondheim
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Norsk institutt for naturforskning, 7047 Trondheim
Norsk polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger
Sametinget, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok
Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund
Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Statens kartverk, Sjøkartverket, Postboks 60, 4001 Stavanger
Statens strålevern, Grini næringspark 12, 1361 Østerås
Statnett SF, Postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo
Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Gassnova SF, Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn
Gassco AS, Postboks 93, 5501 Haugesund
Lyse Energi AS, Postboks 8124, 4069 Stavanger
Naturgass Vest a.s Strandgaten 59, 5004 Bergen
Statkraft, Postboks 494, 1323 Høvik
GassTrans AS, Kirkehaugsveien 8C, 0283 Oslo
Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset, Fylkesbakken 6, 3706 Skien
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, Henry Karlsens pl. 1, 9800 Vadsø
Hordaland fylkeskommune, 5020 Bergen
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6400 Molde
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
Nordland fylkeskommune, Prinsensgt. 100, 8048 Bodø
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkeshuset, 6863 Leikanger
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Munkegt. 10, 7004 Trondheim
Telemark fylkeskommune, Fylkesbakken 6, 3706 Skien
Troms fylkeskommune, Fylkeshuset, Strandvn. 13, 9005 Tromsø
Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 770, 4601 Kristiansand S
Vestfold fylkeskommune, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1701 Sarpsborg
Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1532 Moss
Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076 Postterminalen, 3103 Tønsberg
Fylkesmannen i Troms, Strandvn. 13, 9291 Tromsø
Fylkesmannen i Telemark, Statens Hus, 3708 Skien
Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Hus, 7468 Trondheim
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2534, 7734 Steinkjer
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Postboks 37, 6861 Leikanger
Fylkesmannen i Aust-Agder, Serviceboks 606, 4809 Arendal
Fylkesmannen i Finnmark, Damsveien 1, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4005 Stavanger
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

Akvaplan NIVA, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
AS Norske Shell, Postboks 40, 4098 Tananger 
BG Norge AS, Postboks 780 Sentrum, 4004 Stavanger
Bridge Energy, Postboks 229, 1377 Billingstad
BP Norge AS, Postboks 197 Forus, 4065 Stavanger
Centrica Resources Norge AS, Bjergstedveien 1, 4007 Stavanger
Chevron Norge AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 Oslo
Concedo ASA, Torvveien 1, 1383 Asker
ConocoPhillips Skandinavia AS, Postboks 220, 4098 Tananger
Dana Petroleum Norway AS, Postboks 128, 1325 Lysaker
Det norske oljeselskap ASA, Nedre Bakklandet 58c, 7014 Trondheim
Discover Petroleum AS, Postboks 690, 9257 Tromsø
Dong E&P Norge AS, Postboks 450 Sentrum, 4002 Stavanger
Edison International SpA, Postboks 130, 4065 Stavanger
Eni Norge AS, Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger
E.ON Ruhrgas Norge AS, Postboks 640 Sentrum, 4003 Stavanger
Esso Norge AS, Postboks 60, 4064 Stavanger
Excel Expro Norge AS, Postboks 1584, 4093 Stavanger
Faroe Petroleum Norge AS, Postboks 309 Sentrum, 4002 Stavanger
Gaz de France Norge AS, Postboks 242 Forus, 4066 Stavanger
Hammerfest energi, Rossmollgt. 50, 9613 Hammerfest
Hess Norge AS, Postboks 130, 4065 Stavanger
Idemitsu Petroleum Norge AS, Postboks 215 Skøyen, 0213 Oslo
IRIS, Postboks 8046, 4068 Stavanger
Lofoten og Vesterålen Petro, Postboks 198, 8401 Sortland
LOG fjord, Postboks 283, 6902 Florø
LOG nord, Fjord Brygge 3.etg, 8805 Sandnessjøen
Lundin Norway AS, Strandveien 50 D, 1366 Lysaker
Kunnskapsparken i Harstad, Postboks 746, 9487 Harstad
Maersk Oil Norway AS, Postboks 8014, 4068 Stavanger
Marathon Petroleum Norge AS, Postboks 480 Sentrum, 4002 Stavanger
Nexen Exploration Norge AS, Jåttåvågveien 7, Stadionblokk A, 4020 Stavanger
NIFES, Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen
NILU, Postboks 100, 2027 Kjeller
NIVA, Gaustadaleen 21, 0349 Oslo
NODE, Vesterveien 15, 4612 Kristiansand
North Energy AS, Markedsgata 3, 9510 Alta
Norut Tromsø, Postboks 6434 Forskningsparken, 9294 Tromsø
Norwegian Energy Company ASA, Postboks 550 Sentrum, 4003 Stavanger
Næringsforeningen i Tromsøregionen, Postboks 464, 9255 Tromsø
OMV Norge AS, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
PA Resources Norway AS, Munkedamsveien 45e, 0250 Oslo
Petro Arctic, Sjøgata 6, Postboks 301, 9615 Hammerfest
Petro-Canada Norge AS, Postboks 269 Sentrum, 4002 Stavanger
Premier Oil Norge AS, Postboks 800 Sentrum, 4004 Stavanger
Probarents AS, Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
Rocksource ASA, Munkedamsveien 45 oppg. A Vika Atrium, 0250 Oslo
RWE Dea Norge AS, Postboks 243 Skøyen, 0213 Oslo
Sagex Petroleum ASA, Tordenskioldsgate 12, 0160 Oslo
Senja Petro, utviklingssenteret, Postboks 927, 9305 Finnsnes
SINTEF petroleumsforskning AS, 7465 Trondheim
Skagen 44 AS, Postboks 332 Sentrum, 4002 Stavanger
Skeie Energy AS, Postboks 700, 4666 Kristiansand
Statoil Petroleum AS, Forusbeen 50, 4035 Stavanger
Svenska Petroleum Exploration AS, Postboks 153, 0216 Oslo
Talisman Energy Norge AS, Postboks 649 Sentrum, 4003 Stavanger
Total E&P Norge AS, Postboks 168 Sentrum, 4001 Stavanger
Vest-Finmark regionråd, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
VNG Norge AS, Verksgaten 62, 4013 Stavanger
Wintershall Norge AS, H. Heyerdahlsgate 1, 0160 Oslo
PGNiG Norway AS, Koppholen 4, 4313 Sandnes
Forum for utvikling og miljø, Storgata 11, 0155 Oslo
Fremtiden i våre hender, Fredensborgveien 24g, 0177 Oslo
Greenpeace Norge, Postboks 6803, 0130 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Natur og ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Norges miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Norges naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Sabima, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo
WWF verdens naturfond, Postboks 6784 St. Olavs pl., 0130 Oslo
ZERO, Maridalsveien 10, 0178 Oslo
Fiskebåtredernes forbund, Postboks 67, 6001 Ålesund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Postboks 514, 6001 Ålesund
Finansnæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo
Industri Energi, Youngsgt 11, 0181 Oslo
Kommunenes Sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt. 11, 0181 Oslo
Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo
Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstuen , 0303 Oslo
Norges fiskarlag, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Norges kystfiskarlag, 8380 Ramberg
Norges rederiforbund, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Oljeindustriens Landsforening, Postboks 8065, 4068 Stavanger
SAFE, Postboks 145 Sentrum, 4001 Stavanger
Sør-Norges Trålerlag, Flathauggata 12, 5523 Haugesund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Postboks 9232, O134 Oslo
Publish What You Pay (PWYP), Postboks 7100, 0130 Oslo
Transparency International, Postboks 1385 Vika, 0114 Oslo
Det norske Veritas, Veritasveien 1, 1322 Høvik
Regjeringsadvokatembetet, Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo
Riksrevisjonen, Postboks 8130, 0032 Oslo
Universitetet i Oslo/ Nordisk Institutt for Sjørett, avdeling for Petroleumsrett
Handelshøyskolen BI, Senter for bedriftens samfunnsansvar, 0442 Oslo
Bayerngas Norge AS, Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Kirkens Nødhjelp, Postboks 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Toll- og avgiftsdirektoratet, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO
Skatte- og avgiftsregnskap, Postboks 38, 4891 Grimstad
Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Til toppen