Endringer i Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr 39.

1. Bakgrunn

Statlige etaters beslutninger om lokalanskaffelser ved inngåelse av leieavtaler eller ved gjennomføring av statlige byggeprosjekter har betydning for den enkelte virksomhet, og for staten som helhet.

Instruksen om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor har vært virksom i tre år, og det er nå behov for å foreta endringer av enkelte bestemmelser. Endringene tar sikte på en forenkling av innholdet, og at instruksen skal bli lettere tilgjengelig for brukerne.

2. Hovedinnholdet i endringene

Sentralt i instruksen er at hvert departement er ansvarlig for lokalanskaffelser på sitt fagområde. Regjeringen har truffet prinsippbeslutning om at alle departementer med unntak av Forsvarsdepartementet skal samles i nytt regjeringskvartal. Innplassering av departementene i eksisterende departementslokaler eller midlertidige lokaler koordineres nå av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og tilligger ikke lenger det enkelte departement. Som følge av dette er det inntatt en tilføyelse i pkt 1.2 om at instruksen ikke skal gjelde for anskaffelse av kontorlokaler til departementene.

Grensen for når kurantprosjekter skal forelegges for regjeringen, økes fra 50 til 100 millioner kroner. Videre økes grensen for når leiekontrakter skal forelegges for Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 80 til 100 millioner kroner.

Det er inntatt en bestemmelse i pkt 3.3 om at man ved anskaffelse av lokaler skal innhente flere tilbud for å sikre det beste leiealternativet for staten.

For å motvirke sosial dumping og økonomisk kriminalitet er det i pkt 3.4. inntatt en bestemmelse om at utleiers kontraktspart ikke kan ha flere enn to ledd med underentreprenører under hverandre.

De ulike departementenes ansvar i forbindelse med byggesaker er klargjort i pkt 4.1.

Godkjenningen av kostnadsrammer for byggeprosjekter og brukerutstyr overføres fra Finansdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf pkt 4.3.2. Det fastsettes videre et krav om at nødvendige tilleggsutgifter som ev. tomgangsleie og flyttekostnader, samt brukerutstyr og inventar i forbindelse med prosjektet skal være klarlagt før saken legges frem for regjeringen og Stortinget.

Denne kongelige resolusjon er fremmet i samråd med Statsministerens kontor.

3. Ikrafttredelse

Det foreslås at endringene trer i kraft straks.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

tilrår : 

Endringer i Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39 fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.

 

Vedlegg: 

Endringer i Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39 (pdf)