Endringer i lov om merking av forbruksvarer og forslag om oppevelse av forskrift om ansvarlig organ for EUs miljømerke mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2013

Vår ref.:

Ifølge liste

    

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/7171-   

21.11.2012

 

 

Høringsbrev - utkast til endringer i lov om merking av forbruksvarer og forslag om opphevelse av forskrift om ansvarlig organ for EUs miljømerke mv.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25.11.2009 om EUs miljømerke ”Blomsten” skal erstatte tidligere forordning nr. 1980/2000. Forslag om endring av lov om merking av forbruksvarer § 6b for å implementere ny forordning, ble sendt på høring ved departementets brev av 8. juli 2010, med høringsfrist 1. oktober 2010. Det ble ikke foreslått andre endringer av merkeloven. I høringsnotatet ble de viktigste endringene i forordningen av 2010 i forhold til forordning 1980/2000 beskrevet. Etter høringsrunden så departementet behov for å foreta nærmere tilpasninger av merkeloven for å synliggjøre at loven også gjelder frivillig miljømerking. Tidligere avgitte høringsuttalelser vedr. forordningen er det ikke nødvendig å sende inn på nytt.

Forordning nr. 66/2010 er inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 26. oktober 2012. Norge har frist til 1.5.2013 med å iverksette forordningen. Grunnet kort tidsfrist, ber vi om tilbakemelding innen mandag 7. januar 2013. Tilbakemelding kan gjerne gis på e-post: nwo@bld.dep.no


Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

 

                                                                                          Hilde M. Berg

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Liste over høringsinstanser - endring i lov om merking av forbruksvarer mv. (2012)

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Industri
Statens Institutt for Forbruksforskning SIFO
Stiftelsen Miljømerking i Norge

Til toppen